Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La Asignatura “Trabajo Fin de Máster” tiene como principal objetivo demostrar que el alumnado del Máster de Innovación Social y Dinámicas de Cambio tiene capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios de esta titulación, tras cursar las diferentes materias y asignaturas que lo componen a lo largo de los dos cursos académicos de duración.

Debe ejecutarse de forma individual, por medio de un Trabajo Fin de Máster (TFM).

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació, accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG1 : Formular, dissenyar i gestionar projectes de manera creativa i emprenedora, integrant coneixements i actituds per a realitzar propostes de canvi i innovació social.
 • CG2 : Desenvolupar la capacitat de lideratge, la creativitat organitzativa i el treball en equip per a la innovació social.
 • CG3 : Integrar el coneixement transdisciplinarment per a aplicar-lo en equips de treball.
 • CG4 : Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes en situacions noves.
 • CG5 : Ser capaç de formular preguntes d'investigació originals que siguen operatives, per tal d'analitzar dinàmiques de canvi i resoldre reptes d'innovació social.
 • CG6 : Dissenyar una investigació en totes les fases: produir i obtenir informació, aplicar mètodes i tècniques d'investigació social, analitzar, presentar i discutir-ne els resultats.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Utilitzar els principis conceptuals de la innovació social, en situacions professionals concretes.
 • CE10 : Conèixer les fases d'un procés d'innovació social.
 • CE11 : Aplicar les tècniques d'innovació social en l'administració pública, l'empresa i el tercer sector.
 • CE12 : Adequar propostes de programes i productes innovadors a les necessitats reals de cada context i grup d'usuaris.
 • CE13 : Valorar i utilitzar eficientment les actuals fonts de dades sobre innovació, per a conèixer el context social i les oportunitats existents.
 • CE14 : Conèixer les eines de disseny, anàlisi i planificació estratègica de la innovació, per a aplicar les que siguen més completes en cada cas.
 • CE15 : Dissenyar equips de treball transdisciplinars en projectes d'innovació social en les diferents etapes del procés.
 • CE16 : Identificar socis per a sumar capacitats i aprofitar sinergies en projectes d'innovació social.
 • CE17 : Conèixer les fonts de finançament que permeten convertir les idees innovadores i motrius del canvi social en projectes viables.
 • CE18 : Construir indicadors quantitatius i qualitatius per a l'avaluació, també participativa, de projectes d'innovació social en el sector públic i privat.
 • CE19 : Definir i descriure les estratègies organitzacionals d'innovació social basades en l'enfocament centrat en les persones (human centered approach).
 • CE2 : Aplicar solucions innovadores a problemes socials o ambientals emergents.
 • CE20 : Incloure tècniques prospectives en el disseny de projectes d'innovació social per a identificar dinàmiques de canvi social.
 • CE3 : Conèixer l'evolució històrica i avaluar críticament el concepte d'innovació social.
 • CE4 : Conèixer les bases sociològiques i els diversos enfocaments metodològics del concepte de creativitat i innovació.
 • CE5 : Comprendre la dimensió econòmica de la confiança social i la relació amb les dinàmiques de canvi.
 • CE6 : Implementar projectes d'innovació social que conduïsquen a pràctiques econòmiques col·laboratives i sustentables.
 • CE7 : Resoldre conflictes entre actors en el desenvolupament de processos d'innovació.
 • CE8 : Planejar accions innovadores i estratègiques a partir de l'anàlisi de l'entorn econòmic i tecnològic.
 • CE9 : Conèixer el marc legal en el qual té lloc el desenvolupament de la innovació social per a una planificació i execució adequades.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que els sustenten a públics especialitzats, i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat ha d'haver sigut capaç de:

 • Planificar les fases i els processos d'un projecte de recerca aplicada en l'àmbit de la innovació social.
 • Utilitzar estratègies per a afrontar i resoldre problemes complexos relacionats amb les dinàmiques de canvi i innovació.
 • Aplicar competències i coneixements adquirits durant la formació bàsica en el Màster, incorporant-los al treball final.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de:

- Planificar las fases y procesos propios de un proyecto de investigación aplicada en el ámbito de la innovación social.
- Utilizar estrategias para el afrontamiento y resolución de problemas complejos relacionados con las dinámicas de cambio e innovación.
- Aplicar conocimientos y competencias adquiridas durante su formación básica en el Máster, incorporándolos al trabajo final.

 

 

Dades generals

Codi: 49558
Professor/a responsable:
FABREGAT CABRERA, MARIA ELENA
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,54
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix