Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA, EXECUCIÓ I AVALUACIÓ DE PROJECTES D'INNOVACIÓ SOCIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La innovación social orientada al cambio social se desarrolla actualmente en un contexto de crisis global multidimensional (financiera, medioambiental, social, energética y política) apuntando a modelos alternativos que orientan la emergencia de unas prácticas sociales y económicas que matizan o ponen en cuestión los modelos que han conducido a esta crisis.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, es preciso que las organizaciones —privadas y públicas— planteen sus acciones con perspectiva estratégica. Así, el planeamiento se convierte en un instrumento indispensable si se pretende tener éxito en cualquier iniciativa.
El alumnado tomará contacto en esta asignatura, de manera práctica y precisa, con los elementos fundamentales para la planificación estratégica, desde el planteamiento de los objetivos de la organización con perspectiva de futuro —teniendo en cuenta el contexto socio-económico e histórico— hasta su concreción en proyectos con resultados medibles y evaluables.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació, accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG1 : Formular, dissenyar i gestionar projectes de manera creativa i emprenedora, integrant coneixements i actituds per a realitzar propostes de canvi i innovació social.
 • CG2 : Desenvolupar la capacitat de lideratge, la creativitat organitzativa i el treball en equip per a la innovació social.
 • CG3 : Integrar el coneixement transdisciplinarment per a aplicar-lo en equips de treball.
 • CG4 : Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes en situacions noves.
 • CG5 : Ser capaç de formular preguntes d'investigació originals que siguen operatives, per tal d'analitzar dinàmiques de canvi i resoldre reptes d'innovació social.
 • CG6 : Dissenyar una investigació en totes les fases: produir i obtenir informació, aplicar mètodes i tècniques d'investigació social, analitzar, presentar i discutir-ne els resultats.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Conèixer les fases d'un procés d'innovació social.
 • CE12 : Adequar propostes de programes i productes innovadors a les necessitats reals de cada context i grup d'usuaris.
 • CE17 : Conèixer les fonts de finançament que permeten convertir les idees innovadores i motrius del canvi social en projectes viables.
 • CE9 : Conèixer el marc legal en el qual té lloc el desenvolupament de la innovació social per a una planificació i execució adequades.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que els sustenten a públics especialitzats, i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat ha d'haver sigut capaç de:

 • Sistematitzar el procés creatiu, adequant-lo a entorns organitzacionals diferents.
 • Distingir la innovació disruptiva de la radical i incremental i seleccionar el model més adequat d'innovació en funció de les necessitats reals del projecte.
 • Definir la base teòrica de les eines de diagnòstic i identificar oportunitats en els entorns innovadors.
 • Transferir oportunitats d'innovació en projectes reals adequadament planificats.
 • Utilitzar processos de generació i selecció d'idees innovadores per a solucionar problemàtiques socials específiques.
 • Organitzar carteres de projectes i fer una provisió adequada de recursos per a la innovació.
 • Aplicar habilitats instrumentals bàsiques per a desenvolupar propostes de recerca avaluativa.
 • Mesurar amb indicadors robustos l'impacte dels projectes d'innovació.
 • Identificar els elements essencials de la protecció de la informació i els mecanismes de transferència dels projectes d'innovació social.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 • Aplicar los conocimientos adquiridos al planeamiento estratégico
 • Definir planes estratégicos como herramienta para orientar los objetivos de las organizaciones
 • Detectar oportunidades y riesgos presentes en el entorno que pueda afectar a la planeación
 • Identificar las fortalezas y debilidades de las organizaciones
 • Diseñar proyectos que sirvan a los fines del planeamiento
 • Gestionar el proceso de ejecución de proyectos que forman parte del planeamiento estratégico de la organización
 • Evaluar proyectos y planes estratégicos de una organización
 • Utilizar herramientas informáticas para el planeamiento estratégico

 

 

Dades generals

Codi: 49556
Professor/a responsable:
CARRATALA PUERTAS, JOSE LIBERTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix