Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EINES PER A LA GESTIÓ D'EQUIPS EN ELS PROCESSOS D'INNOVACIÓ SOCIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Además de competencias técnicas para el análisis sociológico de los contextos cambiantes y sus necesidades emergentes, los procesos de innovación social requieren de equipos de trabajo transdisciplinares y cohesionados que permitan completar todas las etapas del proceso de forma satisfactoria.

Los equipos de innovación tienen características especiales que garantizan su éxito y formas de funcionamiento específicas que afectan a los resultados de sus proyectos. La autogestión, horizontalidad y entrenamiento para el manejo de la información son aspectos esenciales que conviene conocer y saber dirigir.

La Sociología organizacional se ha ocupado de estas cuestiones y ofrece las herramientas necesarias para la coordinación de personas en este ámbito de trabajo. Su estudio, dentro de esta asignatura, proveerá a los alumnos de los conocimientos y estrategias necesarios para la implementación de proyectos de innovación social en equipos humanos competentes y robustos, capaces de sacar el mejor provecho de su trabajo en común.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació, accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG2 : Desenvolupar la capacitat de lideratge, la creativitat organitzativa i el treball en equip per a la innovació social.
 • CG3 : Integrar el coneixement transdisciplinarment per a aplicar-lo en equips de treball.
 • CG4 : Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes en situacions noves.

 

Competències Específiques

 • CE15 : Dissenyar equips de treball transdisciplinars en projectes d'innovació social en les diferents etapes del procés.
 • CE16 : Identificar socis per a sumar capacitats i aprofitar sinergies en projectes d'innovació social.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que els sustenten a públics especialitzats, i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat ha d'haver sigut capaç de:

 • Valorar la responsabilitat social de les companyies i organitzacions.
 • Utilitzar els principis conceptuals de la innovació social en situacions professionals concretes.
 • Avaluar críticament l'evolució històrica del concepte d'innovació social.
 • Diferenciar les bases sociològiques i les interpretacions metodològiques del concepte de creativitat i innovació.
 • Identificar els factors que impulsen la innovació social.
 • Manejar estratègies de resolució de conflictes entre actors en el desenvolupament de processos d'innovació.
 • Aplicar les tècniques d'innovació social en l'administració pública, en l'empresa i en el tercer sector.
 • Discriminar les eines de disseny i planificació estratègica de la innovació i seleccionar les que siguen més completes per a cada cas empresarial.
 • Coordinar equips de treball transdisciplinars en projectes d'innovació social en les diferents etapes del procés.
 • Aplicar eines per al disseny i la gestió d'equips de treball.
 • Controlar els diferents mecanismes d'un procés d'innovació social.
 • Generar idees en un procés d'innovació social.
 • Identificar oportunitats en un procés d'innovació social.
 • Estructurar el pla de treball i les fases d'un projecte d'innovació social.
 • Seleccionar socis per a sumar capacitats i aprofitar sinergies en projectes d'innovació social.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Al término de esta enseñanza, el alumno habrá sido capaz de:

- Valorar la responsabilidad social de las compañías y organizaciones.
- Utilizar los principios conceptuales de la innovación social en situaciones profesionales concretas.
- Evaluar críticamente la evolución histórica del concepto de innovación social.
- Diferenciar las bases sociológicas y las interpretaciones metodológicas del concepto de creatividad e innovación.
- Identificar los factores que impulsan la innovación social.
- Manejar estrategias de resolución de conflictos entre actores en el desarrollo de procesos de innovación.
- Aplicar las técnicas de innovación social en la administración pública, en la empresa y en el tercer sector.
- Discriminar las herramientas de diseño y planificación estratégica de la innovación y seleccionar las que sean más completas para cada caso empresarial.
- Coordinar equipos de trabajo transdisciplinares en proyectos de innovación social en las diferentes etapas del proceso.
- Aplicar herramientas para el diseño y la gestión de equipos de trabajo.
- Controlar los diferentes mecanismos de un proceso de innovación social.
- Generar ideas en un proceso de innovación social.
- Identificar oportunidades en un proceso de innovación social.
- Estructurar el plan de trabajo y las fases de un proyecto de innovación social.
- Seleccionar socios para sumar capacidades y aprovechar sinergias en proyectos de innovación social.

 

 

Dades generals

Codi: 49555
Professor/a responsable:
FABREGAT CABRERA, MARIA ELENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix