Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL PER A LA INNOVACIÓ I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura Métodos y Técnicas de Investigación Social para la Innovación I es una asignatura de carácter obligatorio de 6 créditos ECTS que se incluye dentro del módulo Herramientas metodológicas para la innovación social. Se imparte en el Semestre 1

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació, accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG3 : Integrar el coneixement transdisciplinarment per a aplicar-lo en equips de treball.
 • CG4 : Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes en situacions noves.
 • CG5 : Ser capaç de formular preguntes d'investigació originals que siguen operatives, per tal d'analitzar dinàmiques de canvi i resoldre reptes d'innovació social.
 • CG6 : Dissenyar una investigació en totes les fases: produir i obtenir informació, aplicar mètodes i tècniques d'investigació social, analitzar, presentar i discutir-ne els resultats.

 

Competències Específiques

 • CE13 : Valorar i utilitzar eficientment les actuals fonts de dades sobre innovació, per a conèixer el context social i les oportunitats existents.
 • CE18 : Construir indicadors quantitatius i qualitatius per a l'avaluació, també participativa, de projectes d'innovació social en el sector públic i privat.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que els sustenten a públics especialitzats, i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat ha d'haver sigut capaç de:

 • Identificar les necessitats d'informació en el marc de processos d'innovació social.
 • Aplicar les tècniques pertinents per a preparar i analitzar dades per a la comprensió de les variables clau lligades a un procés d'innovació social.
 • Interpretar els resultats d'anàlisis estadístiques per a prendre decisions en el marc de contextos d'innovació social.
 • Valorar, a partir de les dades, les tendències i previsions quant al comportament futur de variables clau lligades a processos d'innovació social.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de:

 • Identificar las necesidades de información en el marco de procesos de innovación social. 
 • Aplicar las técnicas pertinentes para la preparación y análisis de datos para la comprensión de las variables clave ligadas a un proceso de innovación social. 
 • Interpretar los resultados de análisis estadísticos para la toma de decisiones en el marco de contextos de innovación social.
 • Valorar a partir de los datos, tendencias y previsiones en el comportamiento futuro de variables clave ligadas a procesos de innovación social. 

 

 

Dades generals

Codi: 49553
Professor/a responsable:
SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix