Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INCLUSIÓ, PARTICIPACIÓ I INTERVENCIÓ EN PROCESSOS D'INNOVACIÓ SOCIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Los procesos de diseño de políticas e intervención en sociedades complejas, tanto en el nivel macro como micro, se caracterizan cada vez más por incluir elementos propios de la gobernanza comunitaria, asumiendo éstos como medios deseables para el afrontamiento de los problemas, y así mismo como senda metodológica idónea para alcanzar fines estratégicos en la resolución de estos problemas. En este sentido, la configuración de modelos innovadores de gestión tanto pública como privada en el ámbito de lo social incorporan como premisas esenciales en su concepción y desarrollo los principios de inclusión y participación de todos los actores implicados. Ello exige de los profesionales, en el marco del desarrollo de procesos de innovación social, poseer competencias solventes tanto conceptuales como técnicas para la incorporación de lógicas inclusivas y participativas en las diferentes fases y acciones de diseño e implementación de acciones.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació, accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG1 : Formular, dissenyar i gestionar projectes de manera creativa i emprenedora, integrant coneixements i actituds per a realitzar propostes de canvi i innovació social.
 • CG2 : Desenvolupar la capacitat de lideratge, la creativitat organitzativa i el treball en equip per a la innovació social.
 • CG4 : Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes en situacions noves.
 • CG5 : Ser capaç de formular preguntes d'investigació originals que siguen operatives, per tal d'analitzar dinàmiques de canvi i resoldre reptes d'innovació social.

 

Competències Específiques

 • CE11 : Aplicar les tècniques d'innovació social en l'administració pública, l'empresa i el tercer sector.
 • CE6 : Implementar projectes d'innovació social que conduïsquen a pràctiques econòmiques col·laboratives i sustentables.
 • CE7 : Resoldre conflictes entre actors en el desenvolupament de processos d'innovació.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que els sustenten a públics especialitzats, i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat ha d'haver sigut capaç de:

 • Executar projectes participatius d'innovació social en el marc del disseny de polítiques públiques.
 • Distingir entre les alternatives metodològiques participatives pertinents, en funció de les característiques dels processos d'innovació social.
 • Desenvolupar accions inclusives enfocades a segments de població específics en el plantejament de projectes participatius d'innovació social.
 • Incloure criteris participatius en la planificació, implementació, monitoratge i avaluació de processos d'innovació social.
 • Utilitzar els recursos de les TIC per a desenvolupar dinàmiques participatives, en el marc de processos d'innovació social.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

• Conocer los principios propios de la innovación participativa
• Aprender a incorporar criterios participativos e inclusivos en las diferentes fases que componen un proyecto de intervención social.
• Conocer e identificar buenas prácticas de innovación comunitaria caracterizados por la implicación conjunta de instituciones, tercer sector y sociedad civil
• Conocer potencialidades y limitaciones de las plataformas digitales para la inclusión participativa en programs y políticas públicas.

 

 

Dades generals

Codi: 49552
Professor/a responsable:
FRANCES GARCIA, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix