Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIÓ SOCIAL: DEFINICIÓ I EVOLUCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La innovación social cuenta con más de 50 años de existencia. Sin embargo, los principios esenciales que la definen forman parte de la esencia humana y tienen una dilatada historia, aunque con diferentes nombres y características. Su desarrollo, vinculado generalmente a las épocas de crisis o contextos difíciles se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Por otra parte, en 1984, P. Druker se refirió a la responsabilidad social de las compañías privadas y su deber de atenderla, añadiendo el concepto de emprendimiento social y extendiendo el ámbito de aplicación de la innovación social al mundo empresarial.

La innovación social es, por tanto, un término utilizado para referirse a un amplio espectro de soluciones innovadoras para problemas sociales y/o ambientales, lo que provoca una creciente discusión acerca de la definición y alcance del término. Esta asignatura ofrecerá a los alumnos una visión histórica del concepto y de su evolución en el tiempo. Se abordarán las bases sociológicas del concepto y se estudiarán de forma detallada, y de la mano de ejemplos prácticos, las diferentes interpretaciones y enfoques metodológicos que han acompañado a la innovación y al emprendimiento social desde sus inicios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació, accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG3 : Integrar el coneixement transdisciplinarment per a aplicar-lo en equips de treball.
 • CG5 : Ser capaç de formular preguntes d'investigació originals que siguen operatives, per tal d'analitzar dinàmiques de canvi i resoldre reptes d'innovació social.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Utilitzar els principis conceptuals de la innovació social, en situacions professionals concretes.
 • CE3 : Conèixer l'evolució històrica i avaluar críticament el concepte d'innovació social.
 • CE4 : Conèixer les bases sociològiques i els diversos enfocaments metodològics del concepte de creativitat i innovació.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que els sustenten a públics especialitzats, i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final de l'ensenyament, l'alumnat ha d'haver sigut capaç de:

 • Definir i descriure l'evolució del concepte d'innovació social al llarg de la història.
 • Enunciar els fonaments sociològics del concepte de creativitat i innovació.
 • Diferenciar els enfocaments metodològics que acompanyen el desenvolupament històric de la innovació.
 • Distingir els factors que actuen com a motors de la innovació social.
 • Reconèixer oportunitats per a la innovació en el sector públic, el sector privat i el tercer sector.
 • Identificar els nous contextos socials de la innovació social.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

- Definir y describir la evolución del concepto de innovación social a lo largo de la historia.
- Enunciar los fundamentos sociológicos del concepto de creatividad e innovación.
- Diferenciar los distintos enfoques metodológicos que acompañan el desarrollo histórico de la innovación.
- Distinguir los factores que actúan como motores de la innovación social.
- Reconocer oportunidades para la innovación en el sector público, el sector privado y en el tercer sector.
- Identificar los nuevos contextos sociales de la innovación social.

 

 

Dades generals

Codi: 49550
Professor/a responsable:
LA PARRA CASADO, DANIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix