Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El Trabajo Fin de Máster (TFM) consiste en la realización de un proyecto en el ámbito de la Ciberseguridad o seguridad informática, en el que se integren todas las competencias y habilidades adquiridas en las distintas asignaturas cursadas en el Máster en Ciberseguridad. El trabajo será individual y bajo la dirección de un tutor que tendrá la labor de orientar y aconsejar al alumno en cada una de las fases del desarrollo del proyecto. El TFM será presentado y defendido ante un tribunal universitario, mediante exposición pública.


El TFM tiene dos objetivos principales. Por una parte, el alumno tiene la oportunidad de profundizar en el estudio de un tema de su interés. Por otra, le permite desarrollar competencias y habilidades fundamentales, tales como la capacidad de planificar un proceso, resolver problemas, analizar e interpretar resultados, o defender propuestas mediante una comunicación eficiente, entre otras.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar competències tècniques en un idioma estranger, en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT2 : Mostrar competències informàtiques i informacionals en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT3 : Ser competent en la comunicació oral i escrita.

 

Competències generals

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG10 : Saber dirigir projectes relacionats amb la ciberseguretat, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG2 : Ser capaç de treballar i aprendre de menera autodirigida o autònoma.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions, en entorns nous o poc coneguts, fomentant la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG4 : Tenir desimboltura en contextos pluridisciplinaris o internacionals i aportar solucions des del punt de vista de la ciberseguretat.
 • CG5 : Conèixer i aplicar, en cada situació, les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements.
 • CG6 : Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG8 : Ser capaç d'adaptar-se a l'ambient canviant de la disciplina, a més de comprendre i aplicar els nous avanços tècnics i científics relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG9 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis relacionats amb la ciberseguretat, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.

 

Competències Específiques

 • CE17 : Ser capaç de dissenyar, desenvolupar, presentar i defensar individualment, davant un tribunal universitari, un treball integral de ciberseguretat que sintetitze els coneixements adquirits en els ensenyaments.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran mesura, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats, i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dissenyar, desenvolupar, presentar i defensar individualment, davant un tribunal universitari, un treball integral de ciberseguretat que sintetitze els coneixements adquirits en els ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Diseñar, desarrollar, presentar y defender pública e individualmente ante un tribunal universitario, un trabajo integral de ciberseguridad en el que se sinteticen los conocimientos adquiridos en las enseñanzas.

 

 

Dades generals

Codi: 49508
Professor/a responsable:
MORA GIMENO, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix