Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HACKING ÈTIC I CONTRAMESURES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura está ubicada en el segundo semestre del Máster en Ciberseguridad y está relacionada con la mayoría de las asignaturas del máster, especialmente, con la asignatura Seguridad en los sistemas operativos.


Por un lado, la asignatura proporciona al alumno una visión práctica de los pasos a seguir para la realización de un test de penetración. Por otro, la asignatura aborda desde una perspectiva práctica las tecnologías de seguridad principales de prevención y detección.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar competències tècniques en un idioma estranger, en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT2 : Mostrar competències informàtiques i informacionals en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT3 : Ser competent en la comunicació oral i escrita.

 

Competències generals

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG2 : Ser capaç de treballar i aprendre de menera autodirigida o autònoma.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions, en entorns nous o poc coneguts, fomentant la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG5 : Conèixer i aplicar, en cada situació, les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements.
 • CG6 : Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG8 : Ser capaç d'adaptar-se a l'ambient canviant de la disciplina, a més de comprendre i aplicar els nous avanços tècnics i científics relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG9 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis relacionats amb la ciberseguretat, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.

 

Competències Específiques

 • CE5 : Ser capaç d'identificar, analitzar i avaluar les vulnerabilitats i riscos de seguretat de les xarxes, els sistemes informàtics i les aplicacions.
 • CE6 : Ser capaç de dissenyar i planificar estratègies de protecció i defensa d'entorns informàtics corporatius, basant-se en les tecnologies i eines de seguretat informàtica existents.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran mesura, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats, i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar les vulnerabilitats i saber avaluar els riscos de les xarxes de computadors i els sistemes informàtics.
 • Manejar les tècniques i els procediments actuals emprats en l'avaluació de la seguretat.
 • Integrar les tecnologies i eines de protecció tant de seguretat perimetral com de seguretat interna.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

• Analizar algunas de las vulnerabilidades más importantes a nivel de sistema y de red.
• Ser capaz de realizar las distintas etapas de un test de penetración.
• Conocer el funcionamiento de los cortafuegos y su uso en la seguridad de redes informáticas.
• Comprender los distintos tipos de sistemas de detección de intrusos y su aplicación en la seguridad informática.

 

 

Dades generals

Codi: 49506
Professor/a responsable:
MORA GIMENO, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix