Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS SEGURES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La seguridad es un proceso continuo que requiere del conocimiento y aplicación de las técnicas apropiadas para evitar los posibles defectos y vulnerabilidades. El diseño y desarrollo de software seguro es, cada vez, más importante dada la creciente complejidad de los sistemas software actuales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar competències tècniques en un idioma estranger, en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT2 : Mostrar competències informàtiques i informacionals en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT3 : Ser competent en la comunicació oral i escrita.

 

Competències generals

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG2 : Ser capaç de treballar i aprendre de menera autodirigida o autònoma.
 • CG6 : Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG8 : Ser capaç d'adaptar-se a l'ambient canviant de la disciplina, a més de comprendre i aplicar els nous avanços tècnics i científics relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG9 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis relacionats amb la ciberseguretat, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.

 

Competències Específiques

 • CE11 : Ser capaç dissenyar i desenvolupar aplicacions que garantisquen la privadesa i la seguretat de la informació.
 • CE12 : Ser capaç de dissenyar i desenvolupar aplicacions segures, atenent a criteris d'usabilitat, robustesa i eficiència.
 • CE13 : Ser capaç de conèixer i aplicar els diversos enfocaments i metodologies del desenvolupament i auditoria de programari segur.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran mesura, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats, i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dissenyar aplicacions segures.
 • Identificar les classes de vulnerabilitats, atacs i programari maliciós (malware), a més de les causes, les conseqüències i els mecanismes de defensa associats en el desenvolupament de programari segur.
 • Triar les tecnologies més adequades per a optimitzar la seguretat d'una aplicació determinada.
 • Manejar les diverses eines i tècniques per a desenvolupar i analitzar aplicacions segures.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Aplicar criterios de seguridad en el diseño y desarrollo del software, estableciendo sus características de seguridad mediante la evaluación y el análisis de sus componentes, aplicando adecuadamente las distintas herramientas, técnicas y construcciones de seguridad y evitando las vulnerabilidades y ataques más frecuentes.

 

 

Dades generals

Codi: 49505
Professor/a responsable:
ALVAREZ SANCHEZ, RAFAEL IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix