Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEGURETAT EN LES COMUNICACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura está ubicada en el primer semestre del Máster en Ciberseguridad y está relacionada con la mayoría de las asignaturas del máster, especialmente, con las asignaturas de Protección de la Información, Seguridad en los sistemas Operativos, Hacking ético y contramedidas, y análisis forense.
Esta asignatura introduce al alumno en los aspectos de la seguridad de las comunicaciones en redes de datos y en redes móviles. Se tratan aspectos de la seguridad en los niveles físico, enlace, nivel de red y de transporte. Seguridad en comunicaciones fijas y móviles. Seguridad en comunicaciones vía satélite.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar competències tècniques en un idioma estranger, en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT2 : Mostrar competències informàtiques i informacionals en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT3 : Ser competent en la comunicació oral i escrita.

 

Competències generals

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG2 : Ser capaç de treballar i aprendre de menera autodirigida o autònoma.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions, en entorns nous o poc coneguts, fomentant la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG4 : Tenir desimboltura en contextos pluridisciplinaris o internacionals i aportar solucions des del punt de vista de la ciberseguretat.
 • CG5 : Conèixer i aplicar, en cada situació, les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements.
 • CG7 : Ser capaç de treballar en equip amb iniciativa i esperit col·laborador.
 • CG8 : Ser capaç d'adaptar-se a l'ambient canviant de la disciplina, a més de comprendre i aplicar els nous avanços tècnics i científics relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG9 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis relacionats amb la ciberseguretat, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.

 

Competències Específiques

 • CE4 : Ser capaç de dissenyar arquitectures de seguretat de sistemes de comunicacions.
 • CE5 : Ser capaç d'identificar, analitzar i avaluar les vulnerabilitats i riscos de seguretat de les xarxes, els sistemes informàtics i les aplicacions.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran mesura, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats, i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar els mecanismes i protocols de seguretat existents en funció del nivell de xarxa.
 • Analitzar els mecanismes i protocols de seguretat de les xarxes de comunicacions fixes, mòbils i via satèl·lit.
 • Avaluar les amenaces i els riscos dels sistemes de comunicacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Comprender los mecanismos y protocolos de seguridad existentes en los diferentes niveles TCP/IP.
- Comprender los mecanismos y protocolos de seguridad de las redes de comunicaciones fijas, móviles y vía satélite.
- Conocer las amenazas y saber evaluar los riesgos de los sistemas de comunicaciones.
- Ser capaz de diseñar y evaluar arquitecturas de seguridad de sistemas de comunicaciones.
- Ser capaz de elaborar informes técnicos sobre los riesgos y amenazas en escenarios que incluyan sistemas de comunicaciones.
- Ser capaz de configurar los servicios, mecanismos y los protocolos de seguridad oportunos en los sistemas de comunicaciones.

 

 

Dades generals

Codi: 49503
Professor/a responsable:
JORNET MONTEVERDE, JULIO ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix