Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEGURETAT EN ELS SISTEMES OPERATIUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura está ubicada en el primer semestre del Máster en Ciberseguridad y constituye la base de varias de las asignaturas que se estudiarán con posterioridad, especialmente, las asignaturas Análisis forense y Hacking ético y contramedidas.


Por un lado, la asignatura proporciona al alumno los conocimientos y habilidades específicos necesarios para llevar a cabo tareas de fortalecimiento de sistemas operativos. Por otro, la asignatura aborda desde una perspectiva práctica la administración segura de servicios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar competències tècniques en un idioma estranger, en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT2 : Mostrar competències informàtiques i informacionals en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT3 : Ser competent en la comunicació oral i escrita.

 

Competències generals

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG2 : Ser capaç de treballar i aprendre de menera autodirigida o autònoma.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions, en entorns nous o poc coneguts, fomentant la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG6 : Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG8 : Ser capaç d'adaptar-se a l'ambient canviant de la disciplina, a més de comprendre i aplicar els nous avanços tècnics i científics relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG9 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis relacionats amb la ciberseguretat, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Ser capaç de combinar tecnologies de seguretat activa i passiva per a dissenyar solucions integrals.
 • CE2 : Ser capaç d'enfortir els sistemes operatius implantant mesures de seguretat.
 • CE3 : Ser capaç d'administrar i configurar de manera segura els serveis d'Internet.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran mesura, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats, i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Avaluar les amenaces actuals que afecten els serveis informàtics.
 • Desenvolupar mecanismes de prevenció, detecció i recuperació davant amenaces i errades dels sistemes.
 • Combinar mecanismes de seguretat activa i passiva en entorns heterogenis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

• Ser capaz de implantar las medidas adecuadas para fortalecer y proteger los sistemas operativos modernos.
• Conocer las técnicas que permiten administrar y configurar de manera segura los servicios.
• Combinar las tecnologías de seguridad para diseñar soluciones integrales.

 

 

Dades generals

Codi: 49502
Professor/a responsable:
GIL MARTINEZ-ABARCA, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix