Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La actual situación de la informática, inserta en sistemas de redes y autopistas de información, y la previsible dirección de la misma en un futuro a corto y medio plazo plantea uno de los retos más ineludibles a los que se enfrenta la informática actual: la protección de la información.

Uno de los campos en auge en los que se hace muy necesaria la seguridad es el comercio electrónico, mercado en continuo crecimiento que se está asentando en nuestra sociedad de una manera estable y segura. En este mercado surgen problemas de confianza en la seguridad que se proporciona para poder hacer la gestión sin sufrir ningún fraude de ahí que los términos pasarela de pago, seguridad en las comunicaciones, seguridad web, paypal, etc. deben hacerse más comunes para la sociedad.

En un marco similar se mueven las relaciones telemáticas con la administración, banca y otras entidades.

Las herramientas criptográficas son elementos básicos de los sistemas de protección de la información en numerosas aplicaciones informáticas y constituyen un objeto a analizar para poder evaluar el nivel de seguridad en los sistemas de información.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar competències tècniques en un idioma estranger, en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT2 : Mostrar competències informàtiques i informacionals en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT3 : Ser competent en la comunicació oral i escrita.

 

Competències generals

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG2 : Ser capaç de treballar i aprendre de menera autodirigida o autònoma.
 • CG5 : Conèixer i aplicar, en cada situació, les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements.
 • CG8 : Ser capaç d'adaptar-se a l'ambient canviant de la disciplina, a més de comprendre i aplicar els nous avanços tècnics i científics relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG9 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis relacionats amb la ciberseguretat, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Ser capaç de seleccionar i utilitzar les tècniques criptogràfiques de protecció de la informació més adequades.
 • CE11 : Ser capaç dissenyar i desenvolupar aplicacions que garantisquen la privadesa i la seguretat de la informació.
 • CE9 : Ser capaç d'integrar diverses primitives criptogràfiques per a dissenyar protocols de seguretat.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran mesura, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats, i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar els conceptes bàsics i els fonaments de la seguretat i la criptografia.
 • Analitzar les tècniques i mètodes criptogràfics vigents en l'actualitat.
 • Establir els principis d'integritat, autenticitat i confidencialitat de la informació.
 • Determinar els diversos nivells de seguretat computacional requerits en una aplicació determinada.
 • Distingir les característiques específiques de cada mètode de xifratge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 • Introducir el problema de la seguridad de la información. Conocer la criptografía clásica y el criptoanálisis.
 • Conocer las especiales características de las distintas técnicas de cifrado de clave simétrica (cifrado en flujo y en bloque) y asimétrica (clave pública).
 • Dominar las estrategias más adecuadas a seguir para proteger la información en función de sus características.
 • Realizar prácticas de cifrado y criptoanálisis.
 • Conocer el estado del arte en el uso de técnicas criptográficas para la protección de la información, así como los niveles de seguridad que se consideran aceptables y las tendencias a corto y medio plazo.

 

 

Dades generals

Codi: 49501
Professor/a responsable:
ZAMORA GOMEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix