Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI I PLANIFICACIÓ FINANCERA DE L'EMPRESA TURÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura Análisis y Planificación de la empresa turística persigue que el alumno mediante la utilización de distintas técnicas y herramientas pueda realizar un seguimiento periódico de todos los datos financieros que se van produciendo en el desarrollo de la actividad. Seguimiento que le va a permitir conocer la evolución de la situación financiera de la empresa, tanto pasada como futura, mediante la aplicación de planes financieros

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG4 : Adquirir les tècniques d'anàlisi necessàries per diagnosticar problemes en el context turístic i ser capaç de desenvolupar solucions.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer i aplicar els instruments de planificació turística de manera coherent amb l'àmbit específic d'aplicació.
 • CE12 : Desenvolupar sistemes de control de l'evolució de l'activitat turística
 • CE16 : Analitzar la situació econòmica-financera d'una organització turística a partir dels seus estats comptables, i prendre decisions empresarials fonamentades en la interpretació d'aquestes dades

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base, o oportunitat, per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la informació economicofinancera que ofereixen les empreses.
 • Aprendre a analitzar els resultats que proporcionen els estats financers.
 • Estudiar l'efecte que produeixen els costos fixos sobre els resultats operatius i els resultats després d'impostos.
 • Obtenir un conjunt de ràtios que ens permeten determinar la situació financera de l'empresa.
 • Preparar els balanços de situació i comptes de pèrdues i guanys mitjançant fulls de càlcul.
 • Aprendre a preveure la situació financera a curt termini.
 • Analitzar la capacitat de l'empresa per a poder fer front a les seues obligacions a curt termini.
 • Estudiar la manera d'obtenir els diversos pressupostos de l'empresa.
 • Comprendre la utilitat del pressupost de tresoreria.
 • Obtenir el compte de resultat previsional i el balanç de situació previsional de l'empresa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Aplicar las técnicas de gestión económicos-financieros para la explotación turística. Aplicar instrumentos de planificación.

 

 

 

Dades generals

Codi: 49715
Professor/a responsable:
MERINO GARCIA, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix