Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
NOUS MODELS DE NEGOCI PER A EMPRESES TURÍSTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El mercado competitivo actual en el sector turístico está obligando a desarrollar nuevos modelos de negocio que den respuesta a las necesidades del turista del siglo XXI. La nueva economía ofrece un marco propicio para poder desarrollar proyectos innovadores que pongan en valor los recursos y capacidades de las personas y empresas que quieran ofrecer un servicio turístico diferenciado y de calidad a la sociedad.

Para que un emprendedor pueda destacar en el diseño e implantación de un nuevo proyecto empresarial acorde con estas necesidades existen una serie de herramientas que deben ser conocidas y puestas en práctica. En esta asignatura se presentarán estos modelos y herramientas desde un punto de visto tanto teórico como práctico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Conèixer les noves tendències del sector turístic i les tècniques prospectives per desenvolupar-ne una visió innovadora i proactiva.
 • CG11 : Decidir sobre l'aplicació òptima de les noves tecnologies en el sector turístic.
 • CG2 : Definir prioritats en la consecució d'objectius en l'àmbit turístic.
 • CG3 : Ser capar de treballar en entorns pluridisciplinaris variables, generats pels canvis en el sector turístic, i proposar-hi actuacions.
 • CG4 : Adquirir les tècniques d'anàlisi necessàries per diagnosticar problemes en el context turístic i ser capaç de desenvolupar solucions.
 • CG8 : Organitzar i liderar equips en empreses i institucions turístiques.
 • CG9 : Identificar els diversos models d'empreses i institucions turístiques i analitzar-ne el funcionament en profunditat.

 

Competències Específiques

 • CE11 : Conèixer amb detall els papers dels diversos agents socials implicats en el desenvolupament del producte turístic i les seues interrelacions.
 • CE2 : Dissenyar estratègies que permeten, a les empreses i institucions turístiques, situar-se en una posició d'avantatge en el mercat.
 • CE5 : Ser capaç de prendre decisions en les diverses àrees funcionals d'una empresa turística.
 • CE6 : Conèixer les noves tendències i dinàmiques dels mercats turístics.
 • CE9 : Desenvolupar i implementar un projecte empresarial i de producte en el sector turístic.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base, o oportunitat, per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els nous models de negoci que es desenvolupen en el sector turístic.
 • Saber dissenyar una estratègia de negoci en la nova economia, amb diversos graus de presencialitat.
 • Identificar les claus de l'èxit empresarial en diferents tipus de negocis de la nova economia.
 • Conèixer les eines per a treballar en l'empresa turística de la nova economia.
 • Analitzar diversos models d'èxit i fracàs, a fi d'establir pautes per a desenvolupar noves estratègies de negocis sostenibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

A través del estudio de esta asignatura el alumno podrá:

- Conocer los retos y oportunidades que ofrece la nueva economía para desarrollar modelos negocio acordes con las necesidades del turista actual.

- Conocer cuáles son los nuevos modelos de negocio que se están desarrollando dentro del sector turístico.

- Comprender el impacto de la innovación en el diseño de nuevos proyectos empresariales

- Diseñar nuevos modelos de negocio.

- Identificar cuáles son las claves del éxito empresarial en diferentes tipos de negocios innovadores.

- Analizar diferentes modelos de éxito y fracaso con vistas a establecer pautas que lleven al desarrollo de nuevas estrategias de negocios sostenibles.

 

 

Dades generals

Codi: 49714
Professor/a responsable:
SABATER SEMPERE, VICENTE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix