Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
NOVES TECNOLOGIES EN LA GESTIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La geolocalització d'informació turística s'està convertint en un procés molt eficaç per millorar la gestió dels recursos implicats en aquest tipus d'activitats econòmiques, permet la relació espacial amb altres fenòmens que té lloc en el territori (infraestructures, riscos naturals, espais de qualitat ambiental ...) facilitant el seu concurs en tasques d'ordenació i planificació territorial, al costat del no menys important fet de formar una via més eficaç de millorar la divulgació per a la promoció i comercialització dels recursos o els productes turístics, aprofitant els mitjans electrònics que presten el WEB i Internet.

En efecte, la generalització de l'ús de xarxes socials i de la WEB 2.0 navegadors, smartphones GPS ... està potenciat i generalitzant la tendència a l'posicionament la informació sobre destinacions, rutes, viatges i productes d'interès, dinamitzant els mitjans electrònics per a la divulgació i el seu coneixement compartit en la XARXA d'una manera fàcil però que cal conèixer i orientar d'una manera adecauda i profitosa.

En aquest sentit, el curs proposa, a través de diversos exercicis pràctics, la possibilitat d'anar adquirint les destreses necessàries per crear informació geogràfica associada a informació turística, per publicar-la a Internet, gestionar-la de manera local i en la XARXA ("Núvol") , així com aprofitar els recuros de bases de dades geogràfiques que ens permeten compartir, divulgar i explotar aquest tipus d'informació associada a la activiad turística (Google Maps, Bing Maps, OSM ...)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Conèixer les noves tendències del sector turístic i les tècniques prospectives per desenvolupar-ne una visió innovadora i proactiva.
 • CG10 : Elegir metodologies científiques adequades per a concebre, dissenyar i, si escau, implementar projectes i recerques turístiques.
 • CG11 : Decidir sobre l'aplicació òptima de les noves tecnologies en el sector turístic.
 • CG12 : Decidir sobre l'aplicació de tècniques de recollida i anàlisi de dades, a fi d'analitzar processos socials i dissenyar recerques en entorns turístics.
 • CG4 : Adquirir les tècniques d'anàlisi necessàries per diagnosticar problemes en el context turístic i ser capaç de desenvolupar solucions.
 • CG7 : Fer servir les tècniques de comunicació en àmbits diversos, relacionats amb la indústria turística.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer i aplicar els instruments de planificació turística de manera coherent amb l'àmbit específic d'aplicació.
 • CE10 : Conèixer i aplicar correctament les tècniques d'anàlisi avançada apropiades a una destinació turística i traure'n conclusions.
 • CE7 : Conèixer i aplicar els instruments de gestió sostenible de destinacions i productes turístics.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base, o oportunitat, per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'assignatura permet a l'alumnat completar la formació en la gestió de l'activitat turística, amb l'adquisició d'un nivell adequat de destresa en l'ús de bases de dades, cosa que inclou la capacitat de processar informació territorial sobre el turisme.

· Completar la formació de l'alumnat en la gestió de l'activitat turística, amb l'adquisició d'un nivell adequat de destresa en l'ús de bases de dades, cosa que incloue la capacitat de processar informació territorial sobre el turisme.

· Aprendre a utilitzar la informació geogràfica amb les tecnologies de la informació i la comunicació i el suport dels sistemes d'informació geográfica (SIG), amb les seues capacitats de procés i anàlisi de dades per a l'estudi territorial de l'activitat turística. Orientació pràctica de l'ús d'aquestes tecnologies per a usar-les en processos de divulgació, promoció i anàlisi del turisme des d'un punt de vista espacial (divulgació i intercanvi d'informació en Internet, web, fenomen Geowikien turisme, xarxes socials usuàries de geoinformació turística, fonaments de geoprocés i representació gràfica de l'anàlisi territorial de l'activitat turística).

· Coneixement de sistemes d'informació geogràfica (SIG) i bases de dades geogràfiques en la gestió territorial del turisme. Aquest tipus de bases de dades i la resta dels recursos de tecnologies de la informació geogràfica del curs atorguen un perfil professional adequat a les tasques de planificació i promoció de l'activitat turística, en tant que es dominen tècniques d'anàlisi de dades sobre el territori, tècniques cartogràfiques de representació de la informació turística, a més de la publicació i l'ús de la informació turística geolocalitzada des d'Internet.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

-Destacar la importància de la INFORMACIÓ GEOGRÀFICA al servei de la gestió d'activitats turístiques des d'una visió territorial.

-Resaltar El paper de la tecnologia digital de la informació i la comunicació (TIC) i dels sistemes d'informació geogràfica (BASES DE DADES SIG) per la seva eficàcia en els estudis sobre espais turístics

Permetre a l'alumnat establir les bases d'uns fonaments necessaris per al tractament i representació d'informació geogràfica digital i valorar els avantatges de l'ocupació d'aquests mitjans informàtics en les seves futures activitats professionals

-Adiestrar, Mitjançant la realització d'exercicis pràctics programats, en el maneig elemental de les eines informàtiques més usuals o assequibles en el procés cartogràfic i en el tractament de les dades geogràfiques associats a l'activitat turística per al seu procés, representació, publicació electrònica o impressió

-Capacitar Per a l'elaboració de projectes de treball de promoció turística amb aquestes teconologies i per la seva difusió telemàtica, com a estratègia professional en la divulgació dels serveis professionals de les empreses turístiques tant institucionals o públiques com privades

 

 

Dades generals

Codi: 49713
Professor/a responsable:
RAMON MORTE, ALFREDO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,30
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix