Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES I INSTRUMENTS PER A LA PLANIFICACIÓ DELS DESTINS I ÀREES TURÍSTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura se enmarca en la vertiente de planificación aplicada a destinos turísticos y, en particular, de los instrumentos operativos que permiten intervenir en distintos entornos territoriales-turísticos.
Desde estos principios, se trata de aportar al alumnado unos conocimientos especializados que les permitan identificar la dinámica de la planificación en cada entorno turístico y, especialmente, se aportan conocimierntos sobre los tipos de instrumentos y herramientas operativas orientadas a la intervención en áreas turísticas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Conèixer les noves tendències del sector turístic i les tècniques prospectives per desenvolupar-ne una visió innovadora i proactiva.
 • CG10 : Elegir metodologies científiques adequades per a concebre, dissenyar i, si escau, implementar projectes i recerques turístiques.
 • CG2 : Definir prioritats en la consecució d'objectius en l'àmbit turístic.
 • CG3 : Ser capar de treballar en entorns pluridisciplinaris variables, generats pels canvis en el sector turístic, i proposar-hi actuacions.
 • CG4 : Adquirir les tècniques d'anàlisi necessàries per diagnosticar problemes en el context turístic i ser capaç de desenvolupar solucions.
 • CG5 : Treballar en un context de responsabilitat social en l'àmbit del turisme.
 • CG9 : Identificar els diversos models d'empreses i institucions turístiques i analitzar-ne el funcionament en profunditat.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer i aplicar els instruments de planificació turística de manera coherent amb l'àmbit específic d'aplicació.
 • CE10 : Conèixer i aplicar correctament les tècniques d'anàlisi avançada apropiades a una destinació turística i traure'n conclusions.
 • CE11 : Conèixer amb detall els papers dels diversos agents socials implicats en el desenvolupament del producte turístic i les seues interrelacions.
 • CE2 : Dissenyar estratègies que permeten, a les empreses i institucions turístiques, situar-se en una posició d'avantatge en el mercat.
 • CE3 : Ser capaç de proposar un pla d'empresa per a nous productes turístics i de planificar-ne el posicionament en xarxes estratègiques de comercialització i distribució.
 • CE4 : Conèixer els instruments i les tècniques que permeten avaluar els efectes de les polítiques públiques i les iniciatives privades per a una destinació turística.
 • CE7 : Conèixer i aplicar els instruments de gestió sostenible de destinacions i productes turístics.
 • CE8 : Ser capaç d'analitzar estratègicament una destinació i desenvolupar plans estratègics adequats per millorar-ne el posicionament.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base, o oportunitat, per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els conceptes relacionats amb els nous enfocaments de la planificació i gestió turística i els canvis que introdueixen en els instruments de planificació i gestió.
 • Comprendre els efectes de l'evolució del mercat turístic en les noves exigències de planificació i gestió.
 • Adaptar i aplicar eines de planificació per a l'ordenació del turisme en entorns territorials específics.
 • Comprendre els factors institucionals, socials i territorials que condicionen el desenvolupament de l'activitat turística en escales i entorns diferents.
 • Fer projectes de planificació i gestió turística d'acord amb un pla de treball preestablit.
 • Dissenyar tècniques de planificació participativa.
 • Fer projectes de planificació i gestió turística en equips pluridisciplinaris.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

El objetivo esencial se centra en el conocimiento y aplicación de instrumentos de planificación y gestión, en diferentes entornos turístico-territoriales (litoral, rural, urbano, áreas protegidas) ante nuevas exigencias de planificación y gestión a diferentes escalas.¿ Asimismo, se trata de sentar bases de conocimiento para aprender a realizar proyectos de planificación y gestión turística de forma autónoma de acuerdo con un plan de trabajo preestablecido y de organizar técnicas de planificación participativa en el contexto de equipos multidisciplinares.

 

 

 

Dades generals

Codi: 49711
Professor/a responsable:
VERA REBOLLO, JOSE FERNANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix