Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TURISME I DESENROTLLAMENT RURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura se inserta en el Modulo de Planificación del Turismo. Con esta asignatura se pretende que los alumnos sepan aplicar métodos, herramientas e instrumentos específicos para la promoción del turismo en el marco de las iniciativasd de desarrollo rural

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Conèixer les noves tendències del sector turístic i les tècniques prospectives per desenvolupar-ne una visió innovadora i proactiva.
 • CG2 : Definir prioritats en la consecució d'objectius en l'àmbit turístic.
 • CG4 : Adquirir les tècniques d'anàlisi necessàries per diagnosticar problemes en el context turístic i ser capaç de desenvolupar solucions.
 • CG5 : Treballar en un context de responsabilitat social en l'àmbit del turisme.
 • CG6 : Interpretar i avaluar, amb esperit crític, els resultats de treballs de recerca en el sector turístic.
 • CG7 : Fer servir les tècniques de comunicació en àmbits diversos, relacionats amb la indústria turística.
 • CG8 : Organitzar i liderar equips en empreses i institucions turístiques.
 • CG9 : Identificar els diversos models d'empreses i institucions turístiques i analitzar-ne el funcionament en profunditat.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer i aplicar els instruments de planificació turística de manera coherent amb l'àmbit específic d'aplicació.
 • CE10 : Conèixer i aplicar correctament les tècniques d'anàlisi avançada apropiades a una destinació turística i traure'n conclusions.
 • CE4 : Conèixer els instruments i les tècniques que permeten avaluar els efectes de les polítiques públiques i les iniciatives privades per a una destinació turística.
 • CE8 : Ser capaç d'analitzar estratègicament una destinació i desenvolupar plans estratègics adequats per millorar-ne el posicionament.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base, o oportunitat, per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els conceptes relacionats amb el desenvolupament rural.
 • Comprendre els factors institucionals, socials i territorials que condicionen el desenvolupament de l'activitat turística en l'escala local/rural.
 • Identificar les possibilitats que ofereix el territori, com a clau, en l'especificitat dels recursos endògens susceptibles d'aprofitament turístic.
 • Analitzar la resposta social al desenvolupament turístic i valorar l'impacte del turisme en les economies i l'ocupació en àmbits rurals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

• Tener visión innovadora, prospectiva y preactiva del trabajo en turismo como factor de desarrollo rural
• Aplicar métodos, técnicas e instrumentos específicos para la promoción del desarrollo rural vinculado a la actividad turística
• Diseñar en contextos diversos los aspectos clave de cualquier proceso de desarrollo rural
• Diseñar en contextos diversos acciones y programas de puesta en valor de los recursos endógenos
• Definir prioridades en la consecución de objetivos para lograr el desarrollo socioeconómico y territorial de un destino turístico en ámbitos rurales

 

 

Dades generals

Codi: 49710
Professor/a responsable:
HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix