Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ DE LA QUALITAT I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura optativa pertenece al módulo de Dirección del Turismo. Con la asignatura se trata de ofrecer una visión de dos sistemas de gestión, la gestión de la calidad y la gestión medioambiental, que están adquiriendo una elevada relevancia empresarial en el sector turístico desde el punto de vista estratégico y competitivo.
En concreto, se estudian los fundamentos de ambos sistemas, las principales herramientas de gestión de calidad y medioambiental, las normas internacionales y la integración de ambos sistemas de gestión, examinado su aplicación en organizaciones y empresas turísticas.
Por lo que respecta a la coordinación de esta asignatura con el resto de asignaturas del Máster, esta asignatura complementa otras sobre dirección empresarial impartidas en este Máster, como Dirección Estratégica, Habilidades Directivas para la Dirección de Recursos Humanos, y Nuevos Modelos de Negocio para Empresas Turísticas, entre otras.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Conèixer les noves tendències del sector turístic i les tècniques prospectives per desenvolupar-ne una visió innovadora i proactiva.
 • CG2 : Definir prioritats en la consecució d'objectius en l'àmbit turístic.
 • CG3 : Ser capar de treballar en entorns pluridisciplinaris variables, generats pels canvis en el sector turístic, i proposar-hi actuacions.
 • CG4 : Adquirir les tècniques d'anàlisi necessàries per diagnosticar problemes en el context turístic i ser capaç de desenvolupar solucions.
 • CG5 : Treballar en un context de responsabilitat social en l'àmbit del turisme.
 • CG6 : Interpretar i avaluar, amb esperit crític, els resultats de treballs de recerca en el sector turístic.
 • CG7 : Fer servir les tècniques de comunicació en àmbits diversos, relacionats amb la indústria turística.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer i aplicar els instruments de planificació turística de manera coherent amb l'àmbit específic d'aplicació.
 • CE5 : Ser capaç de prendre decisions en les diverses àrees funcionals d'una empresa turística.
 • CE7 : Conèixer i aplicar els instruments de gestió sostenible de destinacions i productes turístics.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base, o oportunitat, per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre els conceptes de qualitat i gestió de la qualitat en empreses turístiques.
 • Ser capaç d'aplicar els diversos models de gestió de qualitat que utilitzen les empreses turístiques.
 • Saber descriure documents necessaris per a implantar un sistema de gestió de la qualitat.
 • Ser capaç de gestionar els processos de treball d'un departament o de l'empresa íntegrament. Conèixer les eines i mesures de la qualitat de servei.
 • Entendre la importància estratègica de la gestió ambiental com a sistema que pot millorar la competitivitat i rendibilitat de les empreses i organitzacions turístiques.
 • Conèixer i aplicar eines de gestió ambiental.
 • Conèixer tots els requisits establits per la norma ISO 14001 i el reglament EMAS, que han de complir les empreses i organitzacions turístiques per a implantar un sistema de gestió ambiental.
 • Implantar un sistema de gestió ambiental en empreses i organitzacions turístiques.
 • Desenvolupar totes les etapes que conformen el procés d'auditoria del sistema de gestió ambiental en una empresa turística.
 • Conèixer tots els passos necessaris perquè una empresa turística puga certificar el seu sistema de gestió ambiental.
 • Redactar la documentació per a implantar un sistema de gestió ambiental.
 • Analitzar les interrelacions del sistema de gestió ambiental de l'empresa turística amb altres sistemes que tinga implantats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

· Entender los conceptos de calidad y gestión de la calidad en empresas turísticas.
· Ser capaz de aplicar los diferentes modelos de gestión de la calidad utilizados por las empresas turísticas.
· Saber describir documentos necesarios para implantar un sistema de gestión de la calidad.
· Ser capaz de gestionar los procesos de trabajo de un departamento o de la empresa en su totalidad, y conocer las herramientas y medidas de la calidad de servicio.
· Entender la importancia estratégica de la gestión ambiental como sistema de gestión que puede mejorar la competitividad y rentabilidad de las empresas y organizaciones turísticas.
· Conocer y aplicar herramientas de gestión ambiental.
· Conocer todos los requisitos establecidos por la norma ISO 14001 y el reglamento EMAS que deben cumplir las empresas y organizaciones turísticas para implantar un sistema de gestión ambiental.
· Implantar un sistema de gestión ambiental en empresas y organizaciones turísticas.
· Desarrollar todas las etapas que conforman el proceso de auditoría del sistema de gestión ambiental en una empresa turística.
· Conocer todos los pasos necesarios para que una empresa turística pueda certificar su sistema de gestión ambiental.
· Redactar la documentación que supone la implantación de un sistema de gestión ambiental.
· Analizar las interrelaciones e integración entre el sistema de gestión ambiental de la empresa turística con otros sistemas que tenga implantados.

 

 

Dades generals

Codi: 49706
Professor/a responsable:
MOLINA AZORIN, JOSE FRANCISCO
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix