Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÀRQUETING INTERNACIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura queda contextualizada en un máster de turismo, por la aplicación que tiene para los profesionales del sector turístico, el conocimiento de los factores determinantes del Marketing de los productos y servicios turísticos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Conèixer les noves tendències del sector turístic i les tècniques prospectives per desenvolupar-ne una visió innovadora i proactiva.
 • CG11 : Decidir sobre l'aplicació òptima de les noves tecnologies en el sector turístic.
 • CG2 : Definir prioritats en la consecució d'objectius en l'àmbit turístic.
 • CG3 : Ser capar de treballar en entorns pluridisciplinaris variables, generats pels canvis en el sector turístic, i proposar-hi actuacions.
 • CG5 : Treballar en un context de responsabilitat social en l'àmbit del turisme.
 • CG6 : Interpretar i avaluar, amb esperit crític, els resultats de treballs de recerca en el sector turístic.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer i aplicar els instruments de planificació turística de manera coherent amb l'àmbit específic d'aplicació.
 • CE5 : Ser capaç de prendre decisions en les diverses àrees funcionals d'una empresa turística.
 • CE6 : Conèixer les noves tendències i dinàmiques dels mercats turístics.
 • CE8 : Ser capaç d'analitzar estratègicament una destinació i desenvolupar plans estratègics adequats per millorar-ne el posicionament.
 • CE9 : Desenvolupar i implementar un projecte empresarial i de producte en el sector turístic.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base, o oportunitat, per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ampliar la visió de l'alumnat quant al màrqueting, quan ha d'aplicar-se a una pluralitat de nacions.
 • Diferenciar el màrqueting internacional del nacional.
 • Conèixer les diverses institucions i fonts d'informació en comerç turístic internacional.
 • Saber interpretar els principals indicadors de l'estat i l'evolució dels mercats turístics internacionals.
 • Aconseguir detectar els avantatges i aspectes dels mercats internacionals.
 • Estudiar els efectes de modificacions en les variables del màrqueting-mix (preu, producte, promoció i distribució) sobre els diversos grups d'interés que formen part de l'entorn de l'empresa turística internacional.
 • Interpretar la viabilitat d'una internacionalització de la comercialització turística del producte, sobre la base d'indicadors i estudis de mercat existents.
 • Aprendre els aspectes del procés de recerca dels mercats internacionals.
 • Redactar formalment i estructurada un treball de recerca original, a més de presentar-lo i defensar-lo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos relativos a los contenidos de la asignatura
• Tomar decisiones de carácter profesional/empresariales en las que el foco de atención sea el Marketing.
• Ser capaz de reconocer tendencias en el mercado que influyen en el desarrollo de las actividades de marketing turístico.
• Reconocer los distintos condicionantes del proceso de intercambio de productos.
• Redacción formal y estructurada de un trabajo de investigación original.
• Presentación y defensa del trabajo de investigación comercial en turismo llevado a cabo por los diferentes grupos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 49705
Professor/a responsable:
MUÑOZ GARCIA, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix