Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura se centra en el estudio del proceso de la Dirección Estratégica en las empresas de ocio y turismo. Los fundamentos de la estrategia empresarial se exponen en el tema 1. La fase de análisis abarca los temas 2 y 3, recogiendo sus dos vertientes fundamentales: el análisis del entorno (análisis externo), donde se trata de detectar amenazas y oportunidades, y el análisis de la empresa (análisis interno), con el que se busca identificar fortalezas y debilidades. El tema 3 aborda también las estrategias competitivas en las empresas turísticas, con las dos posibles ventajas competitivas: costes y diferenciación.

El tema 4 estudia los procesos de creación y transferencia de conocimiento, así como el papel del capital intelectual en las empresas turísticas. Los temas 5 y 6 abordan las estrategias corporativas, con sus tres direcciones principales: diversificación, integración vertical e internacionalización. El tema 7 se centra en la estrategia de cooperación entre empresas turísticas, como medio para desarrollar las estrategias de crecimiento. El tema 8 recoge las ideas fundamentales para la implantación de la estrategia en la empresa turística, con especial atención al factor humano y la estructura organizativa. Por último, el tema 9 propone una herramienta útil para la implantación eficaz de las estrategias en las empresas turísticas: el Cuadro de Mando Integral.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Conèixer les noves tendències del sector turístic i les tècniques prospectives per desenvolupar-ne una visió innovadora i proactiva.
 • CG3 : Ser capar de treballar en entorns pluridisciplinaris variables, generats pels canvis en el sector turístic, i proposar-hi actuacions.
 • CG4 : Adquirir les tècniques d'anàlisi necessàries per diagnosticar problemes en el context turístic i ser capaç de desenvolupar solucions.
 • CG5 : Treballar en un context de responsabilitat social en l'àmbit del turisme.
 • CG6 : Interpretar i avaluar, amb esperit crític, els resultats de treballs de recerca en el sector turístic.
 • CG8 : Organitzar i liderar equips en empreses i institucions turístiques.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer i aplicar els instruments de planificació turística de manera coherent amb l'àmbit específic d'aplicació.
 • CE2 : Dissenyar estratègies que permeten, a les empreses i institucions turístiques, situar-se en una posició d'avantatge en el mercat.
 • CE3 : Ser capaç de proposar un pla d'empresa per a nous productes turístics i de planificar-ne el posicionament en xarxes estratègiques de comercialització i distribució.
 • CE7 : Conèixer i aplicar els instruments de gestió sostenible de destinacions i productes turístics.
 • CE9 : Desenvolupar i implementar un projecte empresarial i de producte en el sector turístic.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base, o oportunitat, per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement i comprensió dels conceptes, les tècniques i les eines d'anàlisi estratègica externa i interna i les estratègies competitives i corporatives que poden aplicar les empreses d'oci i turístiques.
 • Ús dels elements de suport estratègic necessaris per a implantar una estratègia en l'empresa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Ofrecer una visión general de la empresa turística desde la perspectiva de su alta dirección.

 

 

Dades generals

Codi: 49703
Professor/a responsable:
QUER RAMON, DIEGO FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix