Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES D'ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La materia de Técnicas de Análisis Económico Aplicado trata de profundizar en el estudio de los elementos conceptuales y herramientas de análisis económico necesarias para abordarel estudio del turismo como actividad económica; incidiendo además en la importancia de la aplicación de técnicas de análisis económico a la investigación económica del turismo.

                Se pretende aproximar al alumno en el conocimiento de la investigación económica del sector turístico, mediante la aplicación de las técnicas de análisis económico, las principales temas de investigación económica del turismo, fuentes de datos,  las variables económicas y metodologías utilizadas, sentando las bases para que el futuro profesional sea capaz de interpretar los acontecimientos económicos turísticos de su entorno. Así de acuerdo con los contenidos aportados por la asignatura y las distintas materias estudiadas a lo largo del  curso del Master, los alumnos deben ser capaces de introducirse en la investigación del fenómeno turístico y en la utilización de algunas de las principales técnicas de análisis de la economía del turismo para poder abordar el estudio de cuestiones relacionadas con el análisis cuantitativo y cualitativo de las actividad turística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Conèixer les noves tendències del sector turístic i les tècniques prospectives per desenvolupar-ne una visió innovadora i proactiva.
 • CG2 : Definir prioritats en la consecució d'objectius en l'àmbit turístic.
 • CG4 : Adquirir les tècniques d'anàlisi necessàries per diagnosticar problemes en el context turístic i ser capaç de desenvolupar solucions.
 • CG5 : Treballar en un context de responsabilitat social en l'àmbit del turisme.
 • CG6 : Interpretar i avaluar, amb esperit crític, els resultats de treballs de recerca en el sector turístic.
 • CG7 : Fer servir les tècniques de comunicació en àmbits diversos, relacionats amb la indústria turística.
 • CG9 : Identificar els diversos models d'empreses i institucions turístiques i analitzar-ne el funcionament en profunditat.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer i aplicar els instruments de planificació turística de manera coherent amb l'àmbit específic d'aplicació.
 • CE10 : Conèixer i aplicar correctament les tècniques d'anàlisi avançada apropiades a una destinació turística i traure'n conclusions.
 • CE11 : Conèixer amb detall els papers dels diversos agents socials implicats en el desenvolupament del producte turístic i les seues interrelacions.
 • CE4 : Conèixer els instruments i les tècniques que permeten avaluar els efectes de les polítiques públiques i les iniciatives privades per a una destinació turística.
 • CE8 : Ser capaç d'analitzar estratègicament una destinació i desenvolupar plans estratègics adequats per millorar-ne el posicionament.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base, o oportunitat, per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Introduir l'alumnat en la recerca del fenomen turístic i el coneixement d'algunes de les principals tècniques d'anàlisi de l'economia del turisme.
 • Abordar l'estudi de qüestions relacionades amb l'anàlisi quantitativa i qualitativa de les activitats turístiques.
 • Adquirir coneixements bàsics relacionats amb l'anàlisi econòmica de l'activitat turística.
 • Analitzar la complexitat del fenomen turístic des de la perspectiva econòmica i en la dificultat que comporta mesurar de l'activitat turística.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Esta materia tiene como objetivo de que los alumnos sean capaces de introducirse en la investigación del fenómeno turístico y en el conocimiento de algunas de las principales técnicas de análisis de la economía del turismo. Así, en esta materia se pretenden sentar las bases para que el alumno pueda abordar el estudio de cuestiones relacionadas con el análisis cuantitativo y cualitativo de las actividades turísticas, así como dotar a los alumnos de conocimientos básicos relacionados con el análisis económico de la actividad turística.

Desde una posición activa en el proceso de aprendizaje planteamos los distintos contenidos del programa de esta materia con el fin último de capacitar a los alumnos en el análisis de la complejidad del fenómeno turístico desde su perspectiva económica y en la dificultad que conlleva la medición de la actividad turística.

 

 

Dades generals

Codi: 49702
Professor/a responsable:
LILLO BAÑULS, ADELAIDA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix