Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I TURISME

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura ofrece al alumno herramientas prácticas de investigación social aplicadas al ámbito de los estudios y gestión turísticos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Conèixer les noves tendències del sector turístic i les tècniques prospectives per desenvolupar-ne una visió innovadora i proactiva.
 • CG10 : Elegir metodologies científiques adequades per a concebre, dissenyar i, si escau, implementar projectes i recerques turístiques.
 • CG12 : Decidir sobre l'aplicació de tècniques de recollida i anàlisi de dades, a fi d'analitzar processos socials i dissenyar recerques en entorns turístics.
 • CG6 : Interpretar i avaluar, amb esperit crític, els resultats de treballs de recerca en el sector turístic.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer i aplicar els instruments de planificació turística de manera coherent amb l'àmbit específic d'aplicació.
 • CE10 : Conèixer i aplicar correctament les tècniques d'anàlisi avançada apropiades a una destinació turística i traure'n conclusions.
 • CE11 : Conèixer amb detall els papers dels diversos agents socials implicats en el desenvolupament del producte turístic i les seues interrelacions.
 • CE4 : Conèixer els instruments i les tècniques que permeten avaluar els efectes de les polítiques públiques i les iniciatives privades per a una destinació turística.
 • CE7 : Conèixer i aplicar els instruments de gestió sostenible de destinacions i productes turístics.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base, o oportunitat, per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar teories, tècniques i mètodes qualitatius i quantitatius per a analitzar processos socials en entorns turístics.
 •  Dissenyar projectes d'investigació adaptats a les noves formes turístiques postmodernes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

• Conocer, diseñar y aplicar métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas para el análisis de procesos sociales en entornos turísticos.
• Diseñar y comunicar proyectos de investigación adaptados a las distintos casos de estudio y objetos de análisis de naturaleza turística.

 

 

Dades generals

Codi: 49701
Professor/a responsable:
ORTIZ NOGUERA, GUADALUPE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix