Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORDENACIÓ, PLANIFIACACIÓN I GESTIÓ D'ÀREES I DESTINACIONS TURÍSTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La ordenación, planificación y gestión de áreas y destinos turísticos aborda los principios de la planificación turística como función de la política turística para alcanzar un desarrollo turístico sostenible, en su triple dimensión: ambiental, económica y sociocultural. La asignatura plantea una perspectiva evolutiva para hacer especial hincapié en los nuevos enfoques de planificación y gestión, tanto desde el punto de vista teórico como metodológico y aplicado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Conèixer les noves tendències del sector turístic i les tècniques prospectives per desenvolupar-ne una visió innovadora i proactiva.
 • CG2 : Definir prioritats en la consecució d'objectius en l'àmbit turístic.
 • CG4 : Adquirir les tècniques d'anàlisi necessàries per diagnosticar problemes en el context turístic i ser capaç de desenvolupar solucions.
 • CG5 : Treballar en un context de responsabilitat social en l'àmbit del turisme.
 • CG7 : Fer servir les tècniques de comunicació en àmbits diversos, relacionats amb la indústria turística.
 • CG9 : Identificar els diversos models d'empreses i institucions turístiques i analitzar-ne el funcionament en profunditat.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer i aplicar els instruments de planificació turística de manera coherent amb l'àmbit específic d'aplicació.
 • CE4 : Conèixer els instruments i les tècniques que permeten avaluar els efectes de les polítiques públiques i les iniciatives privades per a una destinació turística.
 • CE7 : Conèixer i aplicar els instruments de gestió sostenible de destinacions i productes turístics.
 • CE8 : Ser capaç d'analitzar estratègicament una destinació i desenvolupar plans estratègics adequats per millorar-ne el posicionament.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base, o oportunitat, per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Assumir els principis de la planificació turística i valorar els nous enfocaments de la planificació i gestió del turisme.
 • Saber utilitzar les fonts per a obtenir la informació necessària per a planificar i gestionar l'activitat turística.
 • Desenvolupar les fases d'un procés de planificació turística i elaborar plans d'ordenació i desenvolupament del turisme a escales territorials diferents.
 • Demostrar capacitat de raonament crític quant als processos de desenvolupament turístic, amb principis d'ètica social i ambiental.
 • Aplicar els coneixements sobre els factors territorials que condicionen el desenvolupament de l'activitat turística en un espai geogràfic per a millorar-ne l'ordenació.
 • Valorar els riscos naturals que poden afectar els espais turístics i aplicar estratègies per a mitigar-los en la planificació i gestió de l'activitat turística.
 • Valorar el caràcter estratègic dels recursos hídrics en el desenvolupament turístic i conèixer bones pràctiques per a gestionar-los dins de la planificació turística.
 • Comprendre el paper dels diversos agents públics i privats en els processos de planificació i gestió del turisme.
 • Valorar diverses fórmules d'associació dels agents turístics pel que fa als objectius de la planificació i la gestió sostenible de l'activitat turística. Conèixer les bases d'una planificació participativa i la manera d'implementar-la.
 • Comprendre i explicar la importància del paisatge en la imatge i el desenvolupament del turisme.
 • Integrar l'anàlisi del paisatge en els processos de planificació i gestió del turisme.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

• Asumir los principios de la planificación turística y valorar los nuevos enfoques de la planificación y gestión del turismo.

• Saber manejar las fuentes para la obtención de información necesaria para desempeñar tareas de planificación y gestión de la actividad turística.

• Desarrollar las fases de un proceso de planificación turística y elaborar planes de ordenación y desarrollo del turismo a diferentes escalas territoriales.

• Demostrar capacidad de razonamiento crítico respecto a los procesos de desarrollo turístico conforme a los principios de ética social y ambiental.

• Aplicar los conocimientos sobre los diversos factores territoriales que condicionan el desarrollo de la actividad turística en un espacio geográfico para su mejor ordenación.

• Valorar los riesgos naturales que pueden afectar a los espacios turísticos y aplicar estrategias para su mitigación en la planificación y gestión de la actividad turística.

• Valorar el carácter estratégico de los recursos de agua para el desarrollo del turismo y conocer buenas prácticas para su gestión dentro de la planificación turística.

• Comprender el papel de los diferentes agentes públicos y privados en los procesos de planificación y gestión del turismo.

• Valorar diferentes fórmulas de asociación de los agentes turísticos respecto al cumplimiento de las metas de la planificación y gestión sostenible de la actividad turística. Conocer las bases de una planificación participativa y cómo implementarla.

• Comprender y explicar la importancia del paisaje en la imagen y desarrollo del turismo Integrar el análisis del paisaje de los procesos de planificación y gestión del turismo

 

 

Dades generals

Codi: 49700
Professor/a responsable:
IVARS BAIDAL, JOSEP ANTONI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix