Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTRUCTURES I RELACIONS SOCIALS DURANT L'ANTIGUITAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura analizará los parámetros fundamentales de la estructura social romana, así como las características esenciales de las sociedades indígenas en Hispania. En este sentido, se estudiarán los procesos de integración social entre las sociedades indígenas y el Estado romano. Por otra parte, se adentrará en el estudio de la situación jurídica, social y cultural de la mujer en el ámbito mediterráneo durante la Antigüedad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Resoldre problemes integrant variables múltiples.
 • CT2 : Definir i planificar estudis sobre temes concrets i de projectes de recerca.
 • CT3 : Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a la cerca bibliogràfica i l'execució de projectes d'estudi i recerca.
 • CT4 : Interactuar amb col·legues de la mateixa disciplina acadèmica per a contrastar i optimitzar els coneixements adquirits i, si escau, organitzar equips de treball.

 

Competències generals

 • CG1 : Aplicar els coneixements obtinguts per a analitzar problemes històrics relacionats amb la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana.
 • CG2 : Comprendre i relacionar els coneixements adquirits per a formular síntesis de caràcter social i ètic sobre els períodes històrics estudiats.
 • CG5 : Analitzar amb rigor i esperit crític la literatura científica relacionada amb la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana.
 • CG7 : Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la cerca, l'anàlisi i el tractament de la documentació històrica.
 • CG8 : Ser capaç de treballar cooperativament, per tal d'adquirir i aplicar els coneixements dels períodes històrics.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els paràmetres fonamentals de l'estructura social romana
 • Identificar les característiques essencials de les societats indígenes a Hispània
 • Conèixer i comprendre els processos d'integració social entre les societats indígenes i l'Estat romà.
 • Identificar les característiques de la situació jurídica, social i cultural de la dona en l'àmbit mediterrani durant l'Antiguitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

· Conocer los parámetros fundamentales de la estructura social romana y las características específicas de los distintos grupos sociales en las ciudades romanas.

· Identificar las características fundamentales de las sociedades indígenas en Hispania y comprender sus bases económicas.

· Conocer y comprender los procesos de integración social entre las sociedades indígenas y el Estado romano, de modo diacrónico desde el período de la conquista hasta la consolidación del Imperio romano.

· Identificar las características de la situación jurídica, social y cultural de la mujer en el ámbito mediterráneo durante la Antigüedad y en el Imperio romano en particular.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 49815
Professor/a responsable:
OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix