Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI QUALITATIVA D'ALIMENTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El alumno que cursa esta asignatura ha obtenido nociones básicas de composición química de los alimentos así como unas nociones fundamentales sobre algunos métodos de análisis de alimentos y la importancia del mismo

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

Competencias especialidad 2: Ciencias de los alimentos (CI2)

 • CI2.1 : Conèixer les etapes del procés analític total.
 • CI2.2 : Conèixer les tècniques instrumentals aplicables a l'anàlisi química d'aliments.
 • CI2.3 : Conèixer els fonaments de l'anàlisi química d'aliments i la importància d'aquesta.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer las herramientas de identificación de especies químicas en alimentos.

Conocer los componentes instrumentales de la espectroiscopia de infrarrojos, espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear.

Conocer las principales aplicaciones al análisis cualitativo de alimentos de la espectroiscopia de infrarrojos, espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear. 

Interpretar los resultados obtenidos aplicando las técnicas mencionadas anteriormente.

Determinar qué método emplear para la realización del análisis cualitativo de alimentos tanto líquidos como sólidos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 36216
Professor/a responsable:
TODOLI TORRO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,87
Crèdits pràctics: 0,33
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,87
  Crèdits pràctics: 0,33
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix