Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2016-17

Esta asignatura se encuentra ubicada en el segundo semestre del Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud. De acuerdo a lo establecido en el RD 1393 del 29 de octubre de 2007 en su artículo 15.3: La enseñanza de Máster concluirá con la elaboración y defensa de un Trabajo fin de Máster. Por tanto, este sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el alumno ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2016-17

General Competences (CG)

 • CG10 : Valorar la qualitat i viabilitat de diverses estratègies, eines o instruments per a obtenir dades o informació i dissenyar estratègies d'implementació.
 • CG11 : Preparar la informació o les dades obtingudes per a analitzar-les, valorar diverses estratègies i fer l'anàlisi.
 • CG12 : Interpretar i comprendre els resultats de recerca de l'àmbit científic propi.
 • CG13 : Redactar diversos tipus de comunicats científics, considerant les normatives internacionals de caràcter general i les diverses convocatòries de finançament.
 • CG7 : Plantejar preguntes de recerca i formular objectius i hipòtesis de recerca.
 • CG8 : Ser capaç de valorar críticament les diverses fonts d'informació documentals, a partir de la qüestió i els objectius de recerca plantejats per realitzar cerques ajustades i obtenir resultats pertinents.
 • CG9 : Dissenyar els estudis de recerca més convenients per a respondre qüestions de recerca, considerant criteris de qualitat metodològica i de viabilitat.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Valorar críticament recerques i interpretar-ne els resultats.
 • CE11 : Afrontar la lectura d'informació científica, amb suficient capacitat crítica per a jutjar-ne, raonadament, la validesa i fiabilitat.
 • CE13 : Ser capaç de desenvolupar la metodologia d'un projecte de recerca, des del disseny epidemiològic fins a l'anàlisi de la informació, de manera coherent amb l'objectiu.
 • CE14 : Usar les estratègies d'anàlisi qualitativa més adequades segons el disseny de l'estudi.
 • CE15 : Adquirir la capacitat de sintetitzar la informació, de conceptualitzar les dades i de recontextualitzar l'anàlisi en l'àrea en estudi.
 • CE17 : Identificar les necessitats i demandes de recerca existents en contextos específics de l'atenció sanitària per a grups i àmbits d'interès.
 • CE18 : Conèixer els instruments d'avaluació i diagnòstic més utilitzats en l'àmbit de la recerca en resultats de salut.
 • CE2 : Dissenyar una recerca per a respondre a una pregunta original.
 • CE5 : Valorar instruments de mesura i elegir-ne el més adequat per a mesurar un resultat d'interès.
 • CE7 : Aplicar els mètodes estadístics com a eina fonamental de recerca en ciències de la salut.
 • CE8 : Capacitat d'aplicar els recursos informàtics en el procés d'anàlisi estadística de dades.

 

Skills/Skills

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Transversal Competences

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2016-17

No data

 

 

General

Code: 35712
Lecturer responsible:
OLIVER ROIG, ANTONIO
Credits ECTS: 12,00
Theoretical credits: 0,80
Practical credits: 0,40
Distance-base hours: 10,80

Departments involved

 • Dept: PSYCHOLOGY OF HEALTH
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 0,1
  Practical credits: 0
 • Dept: PSYCHOLOGY OF HEALTH
  Area: PERSONALITY, EVALUATION AND PSYCHOLOGICAL TREATMENT
  Theoretical credits: 0,1
  Practical credits: 0
 • Dept: NURSING
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 0,14
  Practical credits: 0,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: COMMUNITY NURSING, PREVENTATIVE MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 0,15
  Practical credits: 0
 • Dept: COMMUNITY NURSING, PREVENTATIVE MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
  Area: HISTORY OF SCIENCE
  Theoretical credits: 0,15
  Practical credits: 0
 • Dept: COMMUNITY NURSING, PREVENTATIVE MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
  Area: PREVENTATIVE MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
  Theoretical credits: 0,15
  Practical credits: 0

Study programmes where this course is taught