Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

El proceso de investigación culmina con la publicación de los resultados de la investigación. Ello permite difundir la información generada en el seno de la comunidad científica y entre el público, en general, y que pueda ser transformada en conocimiento. Es un proceso determinante para el avance teórico y práctico de las ciencias de la salud. El objeto de la asignatura es familiarizar al alumno con proceso de elaboración, publicación y repercusión de comunicados científicos en el contexto de las nuevas formas de comunicación. Si la investigación culmina su proceso con la publicación de sus resultados comienza con una buena pregunta que ha de ser respondida tras la ejecución de un proyecto bien diseñado en términos conceptuales, metodológicos y pragmáticos (recursos económicos y humanos, calendario de ejecución...). La asignatura también está pensada para que los alumnos sean conscientes de la relevancia de presentar proyectos de investigación y de las características que los hacen competitivos puesto que se asume, por el perfil del máster, que comkenzarán sus estudios de doctorado tras finalizarlo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG13 : Redactar diversos tipus de comunicats científics, considerant les normatives internacionals de caràcter general i les diverses convocatòries de finançament.
 • CG14 : Aplicar les directrius generals per a la redacció d'informes i les indicacions específiques de les revistes científiques o congressos, a més dels llistats de verificació, d'acord amb els dissenys impulsats per institucions o moviments internacionals.
 • CG6 : Identificar les línies de recerca més rellevants en l'àrea de coneixement pròpia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Ser capaç de desenvolupar la metodologia d'un projecte de recerca, des del disseny epidemiològic fins a l'anàlisi de la informació, de manera coherent amb l'objectiu.
 • CE15 : Adquirir la capacitat de sintetitzar la informació, de conceptualitzar les dades i de recontextualitzar l'anàlisi en l'àrea en estudi.
 • CE2 : Dissenyar una recerca per a respondre a una pregunta original.
 • CE6 : Interpretar, comunicar i redactar els resultats dels estudis en l'àmbit de les ciències de la salut.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17


1. Comprender el papel que tiene la comunicación científica dentro de la actividad científica académica y el modo en que las nuevas formas de comunicación lo están modificando y transformando.
2. Organizar la información que debe aparecer en un informe científico de acuerdo con el tipo de comunicado a difundir.
3. Identificar las fortalezas y las debilidades de un artículo a partir de las normas generales de redacción y de los listado o declaraciones de verificación pertinentes.
4. Identificar las etapas y los participantes del proceso editorial en una revista y, en contraste con el proceso que se desarrolla en los congresos nacionales respecto a los internacionales.
5. Identificar las variantes del proceso editorial de algunas de las revistas más relevantes en el ámbito nacional e internacional del área de conocimiento.
6. Mostrar las destrezas y la capacidad crítica para transformar un informe general de investigación en diversas modalidades de comunicado científico.
7. Valorar las herramientas disponibles para la difusión programada de los artículos, una vez publicados como parte de estrategias de defensa de la salud.

8. Descibir las caracteristicas de un buen proyecro de investigación y discutir su pertinencia y viablidad.

9. Discutir las opciones y estrategias para llevar a cabo una tesis doctoral.

 

 

 

Dades generals

Codi: 35708
Professor/a responsable:
RICHART MARTINEZ, MIGUEL
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix