Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La asignatura pretende proveer de la competencia genérica de analizar cualitativamente datos obtenidos en contextos naturales y  las competencias específicas de usar las estretegias de analisis cualitativo más adecuadas seguún el diseño del estudio y de realizar un análisis cualitativo etico, reguroso y de calidad. La asignatura está organizada alrededor de tres ejes: la naturaleza del análisis cualitativo, la práctica del análisis cualitativa y la calidad del análisis.  Esta asignatura es una continuacion de la que se imparte en el primer cuatrimestre sobre métodos de investigación cualitativa y complementa a las asignaturas sobre analisis cuantitativo de datos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències generals del títol (CG)

 • CG11 : Preparar la informació o les dades obtingudes per a analitzar-les, valorar diverses estratègies i fer l'anàlisi.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Usar les estratègies d'anàlisi qualitativa més adequades segons el disseny de l'estudi.
 • CE15 : Adquirir la capacitat de sintetitzar la informació, de conceptualitzar les dades i de recontextualitzar l'anàlisi en l'àrea en estudi.
 • CE16 : Fer una anàlisi qualitativa ètica, rigorosa i de qualitat.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

1. Conocer las bases teóricas y epistemológicas del análisis cualitativo de datos.
2. Saber elegir la estrategia de análisis cualitativo de datos más apropiada.
3. Llevar a cabo un razonamiento abductivo.
4. Desarrollar el pensamiento reflexivo.

 

 

Dades generals

Codi: 35707
Professor/a responsable:
DE LA CUESTA BENJUMEA, CARMEN
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix