Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2016-17

La investigación cualitativa tiene gran relevancia para la formación de los profesionales de la salud, dado que constituye la herramienta pertinente para comprender los significados de las situaciones: vida, salud, enfermedad y muerte. Partiendo de la comprensión de las vivencias de las personas en sus correspondientes contextos, el profesional de la salud se capacita para adaptar su proceso de interacción: comunicación, educación para la salud, relaciones de ayuda, etc.

Esta materia se vincula con todas aquellas asignaturas que tratan sobre las vivencias de salud-enfermedad de las personas y también con el complejo entramado de significados que tienen su origen en la transición de situaciones de salud a enfermedad y muerte.

 

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2016-17

General Competences (CG)

 • CG2 : Argumentar les característiques ontològiques, epistèmiques i metodològiques dels paradigmes de recerca explicatiu i hermenèutic interpretatiu, l'evolució dels discursos en el temps i la situació actual de pluralisme metodològic.
 • CG3 : Ser capaç d'argumentar els principis de la pràctica basada en l'evidència.
 • CG4 : Argumentar les relacions entre els objectius principals de diverses ciències de la salut, els mètodes de recerca més utilitzats i les repercussions que tenen per generar diferents tipus d'evidències.
 • CG7 : Plantejar preguntes de recerca i formular objectius i hipòtesis de recerca.
 • CG8 : Ser capaç de valorar críticament les diverses fonts d'informació documentals, a partir de la qüestió i els objectius de recerca plantejats per realitzar cerques ajustades i obtenir resultats pertinents.

 

Specific Competences (CE)

 • CE11 : Afrontar la lectura d'informació científica, amb suficient capacitat crítica per a jutjar-ne, raonadament, la validesa i fiabilitat.
 • CE14 : Usar les estratègies d'anàlisi qualitativa més adequades segons el disseny de l'estudi.
 • CE15 : Adquirir la capacitat de sintetitzar la informació, de conceptualitzar les dades i de recontextualitzar l'anàlisi en l'àrea en estudi.
 • CE2 : Dissenyar una recerca per a respondre a una pregunta original.
 • CE27 : Reconèixer la importància dels estudis de gènere, classe i ètnia, com a eina notable per a la comprendre l'etiologia de les malalties en dones i homes.

 

Skills/Skills

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Transversal Competences

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2016-17

No data

 

 

General

Code: 35703
Lecturer responsible:
SOLANO RUIZ, MARIA DEL CARMEN
Credits ECTS: 5,00
Theoretical credits: 1,60
Practical credits: 0,40
Distance-base hours: 3,00

Departments involved

 • Dept: NURSING
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 1,6
  Practical credits: 0,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught