Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La investigación cualitativa tiene gran relevancia para la formación de los profesionales de la salud, dado que constituye la herramienta pertinente para comprender los significados de las situaciones: vida, salud, enfermedad y muerte. Partiendo de la comprensión de las vivencias de las personas en sus correspondientes contextos, el profesional de la salud se capacita para adaptar su proceso de interacción: comunicación, educación para la salud, relaciones de ayuda, etc.

Esta materia se vincula con todas aquellas asignaturas que tratan sobre las vivencias de salud-enfermedad de las personas y también con el complejo entramado de significados que tienen su origen en la transición de situaciones de salud a enfermedad y muerte.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Argumentar les característiques ontològiques, epistèmiques i metodològiques dels paradigmes de recerca explicatiu i hermenèutic interpretatiu, l'evolució dels discursos en el temps i la situació actual de pluralisme metodològic.
 • CG3 : Ser capaç d'argumentar els principis de la pràctica basada en l'evidència.
 • CG4 : Argumentar les relacions entre els objectius principals de diverses ciències de la salut, els mètodes de recerca més utilitzats i les repercussions que tenen per generar diferents tipus d'evidències.
 • CG7 : Plantejar preguntes de recerca i formular objectius i hipòtesis de recerca.
 • CG8 : Ser capaç de valorar críticament les diverses fonts d'informació documentals, a partir de la qüestió i els objectius de recerca plantejats per realitzar cerques ajustades i obtenir resultats pertinents.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Afrontar la lectura d'informació científica, amb suficient capacitat crítica per a jutjar-ne, raonadament, la validesa i fiabilitat.
 • CE14 : Usar les estratègies d'anàlisi qualitativa més adequades segons el disseny de l'estudi.
 • CE15 : Adquirir la capacitat de sintetitzar la informació, de conceptualitzar les dades i de recontextualitzar l'anàlisi en l'àrea en estudi.
 • CE2 : Dissenyar una recerca per a respondre a una pregunta original.
 • CE27 : Reconèixer la importància dels estudis de gènere, classe i ètnia, com a eina notable per a la comprendre l'etiologia de les malalties en dones i homes.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Identificar las características ontológicas, epistémicas y metodológicas de los paradigmas de investigación explicativo y hermenéutico interpretativo, la evolución de los discursos en el tiempo y la situación actual de pluralismo metodológico.
Identificar las distintas  fases del proceso de investigación y las relaciones que se establecen.
Identificar las líneas de investigación más relevantes en su área de conocimiento.
Plantear preguntas de investigación adecuadas a la investigación, formulando objetivos e hipótesis.
Conocer las  distintas fuentes de documentación, ser capaz de realizar búsquedas bibliográficas de calidad y obtener documentos pertinentes.

 

 

Dades generals

Codi: 35703
Professor/a responsable:
SOLANO RUIZ, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix