Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2016-17

La investigación requiere de una completa y pertinente búsqueda bibliográfica acerca de un problema de investigación. Permite que el equipo de investigación pueda formular preguntas o hipótesis y defina los términos y las variables del estudio, así como esquematizar el cruce entre éstas sobre unos sujetos que también se han de definir. Esta fase, conocida como diseño del estudio o de la investigación es crucial puesto que es la que permite encontrar diferentes tipos de respuesta a las preguntas planteadas. La correcta definición de términos y cruce de variables facilita la apropiada selección del método y el diseño, que es, precisamente el contenido que aborda esta asignatura. La investigación cuantitativa utiliza métodos descriptivos, analíticos y experimentales. Los métodos descriptivos se emplean cuando el conocimiento sobre un problema es escaso o cuando se quiere caracterizar el comportamiento de una o más variables en una población. Los métodos analíticos se utilizan para establecer relaciones entre variables y probar hipótesis, sin que exista manipulación de variables y con un control deficiente. La investigación experimental pone a prueba hipótesis a través de la manipulación, por parte del equipo de investigación, de la variable experimental y el control del fenómeno planteado. Por otro lado, la investigación secundaria, considerada como de alto nivel de evidencia en el contexto de la práctica basada en la evidencia, trata de resumir los resultados aportados los diseños que acabamos de comentar. Por último, y en el contexto de pluralismo metodológico y paradigmático actual los diseños mixtos permiten conjugar los resultados de la investigación cuantitativa con los de la investigación cualitativa.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2016-17

General Competences (CG)

 • CG1 : Argumentar les característiques del coneixement científic i diferenciar-lo d'altres formes de coneixement amb diversos criteris de demarcació.
 • CG12 : Interpretar i comprendre els resultats de recerca de l'àmbit científic propi.
 • CG3 : Ser capaç d'argumentar els principis de la pràctica basada en l'evidència.
 • CG4 : Argumentar les relacions entre els objectius principals de diverses ciències de la salut, els mètodes de recerca més utilitzats i les repercussions que tenen per generar diferents tipus d'evidències.
 • CG5 : Argumentar les fases del procés de recerca i les relacions entre aquestes.
 • CG7 : Plantejar preguntes de recerca i formular objectius i hipòtesis de recerca.
 • CG9 : Dissenyar els estudis de recerca més convenients per a respondre qüestions de recerca, considerant criteris de qualitat metodològica i de viabilitat.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Valorar críticament recerques i interpretar-ne els resultats.
 • CE2 : Dissenyar una recerca per a respondre a una pregunta original.

 

Skills/Skills

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Transversal Competences

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2016-17

No data

 

 

General

Code: 35701
Lecturer responsible:
RICHART MARTINEZ, MIGUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 2,00
Practical credits: 0,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: NURSING
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 2
  Practical credits: 0,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught