Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El trabajo fin de máster, con 6 ECTS, concluye el Master en Gestión Administrativa y tiene por finalidad poner de manifiesto la capacidad del estudiante para ofrecer una respuesta adecuada al planteamiento y resolución de supuestos típicos de intervención de un profesional en gestión administrativa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'identificar els objectius a aconseguir, planificar les estratègies adequades per a aconseguir-los a curt o llarg termini i avaluar-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques.
 • CG2 : Capacitat de conèixer i integrar els àmbits de coneixement implicats en la resolució del problema o situació que planteja el client.
 • CG3 : Capacitat d'intervenir en la resolució de conflictes en matèries pròpies de l'exercici professional de la gestió administrativa.
 • CG4 : Comprendre el context humà, econòmic i social del dret i saber valorar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les decisions plantejades al client.
 • CG5 : Capacitat d'interpretar les normes jurídiques en l'àmbit de la gestió administrativa i aplicar-les adequadament als conflictes plantejats pel client.
 • CG6 : Capacitat de plantejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber jerarquitzar-les i prendre decisions per a aconseguir una solució adequada a les necessitats del client.
 • CG7 : Capacitat per a informar i aconsellar professionalment tercers, en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.
 • CG8 : Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l'exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.
 • CG9 : Capacitat per a tramitar professionalment relacions jurídiques o econòmiques de tercers, susceptibles de representació davant les administracions públiques.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a elaborar i integrar documents i informes vinculats a la igualtat de gènere, en l'àmbit de la competència professional pròpia.
 • CE10 : Capacitat per a gestionar impostos especials.
 • CE11 : Capacitat per a interpretar la normativa i jurisprudència penal, en l'àmbit de l'assessorament a persones físiques i jurídiques.
 • CE12 : Capacitat per a gestionar els interessos de persones físiques i jurídiques davant els registres civil, de la propietat i mercantil.
 • CE13 : Capacitat per a tramitar professionalment contractes de tercers, privats o susceptibles de representació davant les administracions públiques.
 • CE14 : Capacitat per a tramitar, en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu, els actes jurídics derivats de relacions familiars econòmiques i patrimonials sotmeses a l'àmbit de la competència professional.
 • CE15 : Capacitat per a tramitar, en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu, els actes jurídics en matèria de successió per causa de mort, sotmesos a l'àmbit de la competència professional.
 • CE16 : Capacitat per a gestionar la comptabilitat d'una empresa i l'elaboració dels comptes anuals.
 • CE17 : Capacitat per a promoure, sol·licitar i realitzar tot tipus de tràmits, en l'àmbit de les competències professionals pròpies, en matèria laboral i de gestió de recursos humans d'una empresa.
 • CE18 : Capacitat per a tramitar convenis entre les administracions i els col·legis de gestors administratius.
 • CE19 : Capacitat per a delimitar i aplicar les obligacions del gestor administratiu.
 • CE2 : Capacitat per a gestionar adequadament, en la pràctica, el sistema de fonts del dret comunitari i estatal.
 • CE20 : Capacitat per a fer tràmits en la constitució de tot tipus de societats mercantils i altres entitats afins, en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu.
 • CE3 : Capacitat per a gestionar professionalment els interessos de persones físiques i jurídiques en un procediment administratiu.
 • CE4 : Capacitat per a gestionar professionalment, en les relacions amb les administracions públiques, els interessos de persones físiques i jurídiques amb mitjans informàtics i telemàtics.
 • CE5 : Ser capaç de gestionar i assessorar activitats subjectes a autoritzacions, llicències, concessions administratives, declaració responsable i comunicacions prèvies.
 • CE6 : Capacitat per a fer tràmits administratius en matèria de transport, circulació i trànsit, habitatge, indústria, caça i pesca.
 • CE7 : Capacitat per a redactar recursos i reclamacions economicoadministratives en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu.
 • CE8 : Capacitat per a informar, en l'àmbit de les competències professionals pròpies, sobre la fiscalitat més adequada davant un supòsit de fet concret.
 • CE9 : Capacitat per a gestionar l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'impost sobre el patrimoni, els impostos de successions, les donacions, les transmissions patrimonials, els actes jurídics documentats, l'impost de societats i l'impost sobre el valor afegit.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Compromís ètic. Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • CT2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'aplicació dels coneixements a la pràctica. Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a situacions no ideals.
 • CT3 : Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar i integrar nous coneixements.
 • CT4 : Sostenibilitat. Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit. Capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques.
 • CT5 : Treball en equip. Capacitat de col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals.
 • CT6 : Capacitat per a integrar i aplicar els coneixements d'igualtat de gènere.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fer una recopilació completa i sistemàtica d'un règim jurídic específic, que estiga vinculat a una de les funcions de la gestoria administrativa.
 • Fer l'expedient complet d'una gestió administrativa per a l'empresa, de caràcter laboral, fiscal o administratiu.
 • Fer l'itinerari jurisprudencial complet d'una de les funcions de la gestoria administrativa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Capacidad y comprensión de la gestión administrativa y sus derivaciones, priorizando la vertiente jurídica o extrajurídica en función del trabajo.

- Desarrollo de las capacidades disciplinares propias del Master.

-Ser capaz de afrontar las funciones y actuaciones propias del gestor administrativo cuando se requiere su intervención.

- Utilizar de forma correcta el lenguaje jurídico

- Utilizar de forma sistemática la documentación y las fuentes de investigación

 

 

Dades generals

Codi: 43110
Professor/a responsable:
ORTIZ GARCIA, MARIA MERCEDES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET CIVIL
  Àrea: DRET CIVIL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Àrea: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06

Estudis en què s'imparteix