Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La presente asignatura ofrece al alumnado una visión completa y eminentemente práctica del contenido de Derecho Administrativo que el gestor administrativo debe conocer. Se estudian tanto cuestiones relativas a la parte general (fuentes, organización administrativa, acto, procedimiento, y recursos) como cuestiones prácticas y teóricas relativas a determinados sectores de intervención administrativa, con especial incidencia en transportes, tráfico, vivienda, urbanismo, bienes de dominio público, industria, medio ambiente, caza y pesca, materia agropecuaria y turística, derechos de los consumidores y control sanitario, entre otros. Con el estudio de esta asignatura desde un punto de vista eminentemente práctico se contribuye a la formación integral del alumnado proporcionándole los instrumentos necesarios para resolver o, al menos, redirigir problemas jurídicos relacionados con su perfil profesional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'identificar els objectius a aconseguir, planificar les estratègies adequades per a aconseguir-los a curt o llarg termini i avaluar-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques.
 • CG2 : Capacitat de conèixer i integrar els àmbits de coneixement implicats en la resolució del problema o situació que planteja el client.
 • CG3 : Capacitat d'intervenir en la resolució de conflictes en matèries pròpies de l'exercici professional de la gestió administrativa.
 • CG4 : Comprendre el context humà, econòmic i social del dret i saber valorar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les decisions plantejades al client.
 • CG5 : Capacitat d'interpretar les normes jurídiques en l'àmbit de la gestió administrativa i aplicar-les adequadament als conflictes plantejats pel client.
 • CG6 : Capacitat de plantejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber jerarquitzar-les i prendre decisions per a aconseguir una solució adequada a les necessitats del client.
 • CG7 : Capacitat per a informar i aconsellar professionalment tercers, en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.
 • CG8 : Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l'exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.
 • CG9 : Capacitat per a tramitar professionalment relacions jurídiques o econòmiques de tercers, susceptibles de representació davant les administracions públiques.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Capacitat per a gestionar professionalment els interessos de persones físiques i jurídiques en un procediment administratiu.
 • CE4 : Capacitat per a gestionar professionalment, en les relacions amb les administracions públiques, els interessos de persones físiques i jurídiques amb mitjans informàtics i telemàtics.
 • CE5 : Ser capaç de gestionar i assessorar activitats subjectes a autoritzacions, llicències, concessions administratives, declaració responsable i comunicacions prèvies.
 • CE6 : Capacitat per a fer tràmits administratius en matèria de transport, circulació i trànsit, habitatge, indústria, caça i pesca.
 • CE7 : Capacitat per a redactar recursos i reclamacions economicoadministratives en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Compromís ètic. Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • CT2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'aplicació dels coneixements a la pràctica. Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a situacions no ideals.
 • CT3 : Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar i integrar nous coneixements.
 • CT4 : Sostenibilitat. Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit. Capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques.
 • CT5 : Treball en equip. Capacitat de col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals.
 • CT6 : Capacitat per a integrar i aplicar els coneixements d'igualtat de gènere.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els aspectes bàsics del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i saber aplicar els principals elements procedimentals en cada supòsit concret.
 • Identificar les actuacions que són objecte de l'activitat administrativa de la policia o d'ordenació en els diferents àmbits sectorials, valorar-ne les conseqüències jurídiques i formular els tràmits administratius que corresponguen.
 • Conéixer les obligacions i els drets derivats de l'estatut de la professió de gestor administratiu i les implicacions que té.
 • Identificar els supòsits constitutius d'infracció administrativa i valorar-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques.
 • Conéixer el règim jurídic aplicable als béns de les administracions públiques i determinar els tràmits corresponents en els supòsits en què es produeix un ús privatiu dels béns de domini públic.
 • Diagnosticar els problemes vinculats al planejament territorial i urbanístic, avaluar-ne els efectes i proposar solucions adequades.
 • Detectar problemes de nacionalitat i estrangeria i formular propostes de solució.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

La asignatura tiene como objetivo fundamental el dominio de la práctica administrativa tanto en los procedimientos administrativos generales como en los procedimientos desarrollados en los distintos sectores de intervención administrativa (contratos, ayudas, transporte, tráfico, bienes de dominio público, vivienda, urbanismo, industria, medio ambiente, caza y pesca, armas, actividad agropecuaria, turismo, consumidores, control sanitario y extranjería) favoreciendo el desarrollo de las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio profesional del gestor administrativo.

 

 

Dades generals

Codi: 43101
Professor/a responsable:
OCHOA MONZO, JOSEP
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix