Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En el marco de las competencias profesionales de las y los Gestores Administrativos la asignatura Derecho Constitucional, Derecho de la Unión Europea y Deontología Profesional se torna clave en el abordaje de cuestiones esenciales para el desempeño de sus actividades. Desde este prisma el marco constitucional y el entorno europeo obligan a profundizar desde la dimensión más práctica del día a día de las y los Gestores Administrativos. Los mismos comentarios cabrían extrapolar en el ámbito de la deontología profesional. Y todo ello teniendo en cuenta lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de la profesión de Gestor Administrativo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'identificar els objectius a aconseguir, planificar les estratègies adequades per a aconseguir-los a curt o llarg termini i avaluar-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques.
 • CG2 : Capacitat de conèixer i integrar els àmbits de coneixement implicats en la resolució del problema o situació que planteja el client.
 • CG4 : Comprendre el context humà, econòmic i social del dret i saber valorar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les decisions plantejades al client.
 • CG5 : Capacitat d'interpretar les normes jurídiques en l'àmbit de la gestió administrativa i aplicar-les adequadament als conflictes plantejats pel client.
 • CG7 : Capacitat per a informar i aconsellar professionalment tercers, en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.
 • CG8 : Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l'exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.
 • CG9 : Capacitat per a tramitar professionalment relacions jurídiques o econòmiques de tercers, susceptibles de representació davant les administracions públiques.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a elaborar i integrar documents i informes vinculats a la igualtat de gènere, en l'àmbit de la competència professional pròpia.
 • CE18 : Capacitat per a tramitar convenis entre les administracions i els col·legis de gestors administratius.
 • CE19 : Capacitat per a delimitar i aplicar les obligacions del gestor administratiu.
 • CE2 : Capacitat per a gestionar adequadament, en la pràctica, el sistema de fonts del dret comunitari i estatal.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Compromís ètic. Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • CT2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'aplicació dels coneixements a la pràctica. Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a situacions no ideals.
 • CT3 : Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar i integrar nous coneixements.
 • CT4 : Sostenibilitat. Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit. Capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques.
 • CT5 : Treball en equip. Capacitat de col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals.
 • CT6 : Capacitat per a integrar i aplicar els coneixements d'igualtat de gènere.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer l'organització institucional i territorial de l'estat Espanyol i comprendre la distribució competencial del poder públic.
 • Conéixer els drets i deures constitucionals dels ciutadans i les vies per a l'exercici i defensa.
 • Conéixer l'organització institucional, el funcionament i els principis de la Unió Europea.
 • Conéixer l'articulació pràctica del dret comunitari i el dret nacional.
 • Conéixer l'organització corporativa dels gestors administratius col·legiats i el seu règim jurídic professional, especialment les obligacions deontològiques derivades de l'Estatut Orgànic del Gestor Administratiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 1. Conocer la organización institucional y territorial del Estado Español y comprender la distribución competencial del poder público.
 2. Conocer los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos y las vías para su ejercicio y defensa.
 3. Conocer la organización institucional y el funcionamiento de la Unión Europea y sus principios.
 4. Conocer la articulación práctica del Derecho Comunitario y el Derecho nacional.
 5. Conocer la organización corporativa de los Gestores Administrativos colegiados y su régimen jurídico profesional, en especial las obligaciones deontológicas derivadas del Estatuto Orgánico del Gestor Administrativo.

 

 

 

Dades generals

Codi: 43100
Professor/a responsable:
TORRES DIAZ, MARIA CONCEPCION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix