Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2016-17

La incorporación de tecnologías de la información a todos los ámbitos y, en especial, al ámbito de la salud, se encuentra en una situación de expansión continua. Las crecientes necesidades en cuanto a atención personalizada y el aumento de la población objetivo hacen que en muchas ocasiones una ayuda especializada o un seguimiento continuado de una persona de edad avanzada sea imposible si no es a través de nuevas tecnologías. Por tanto, resulta imprescindible que los egresados del máster tengan conocimientos sobre la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito para el cual los capacita este máster.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2016-17

General Competences (CG)

 • CG5 : Saber usar les tecnologies de la informació i comunicació i aplicar les innovacions tecnològiques als projectes.

 

Specific Competences (CE)

 • CE15 : Conèixer les possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de la salut, l'envelliment i l'atenció integral de les persones majors.
 • CE16 : Capacitat per a identificar i seleccionar solucions tecnològiques com a suport a les accions relacionades amb l'envelliment actiu i saludable.

 

Skills/Skills

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT2 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2016-17

No data

 

 

General

Code: 36106
Lecturer responsible:
RUIZ FERNANDEZ, DANIEL
Credits ECTS: 4,00
Theoretical credits: 1,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 2,40

Departments involved

 • Dept: INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTING
  Area: COMPUTER ARCHITECTURE
  Theoretical credits: 1
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught