Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2016-17

En esta asignatura se abordarán los últimos avances en el estudio de la psicología del envejecimiento, con el fin de que el alumnado adquiera la formación necesaria que desarrollará en su profesión y poder dar respuesta a las necesidades psicológicas que plantean las personas mayores.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2016-17

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits a la resolució dels problemes i les necessitats de salut de les persones majors.
 • CG2 : Capacitat per a generar coneixement científic rellevant quant al procés d'envelliment actiu i saludable.
 • CG6 : Capacitat per a proposar, dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes interessants de recerca, en l'àmbit de l'envelliment actiu i saludable.
 • CG8 : Capacitat per a treballar en equip, i amb població major, en la resolució de problemes d'envelliment i salut.

 

Specific Competences (CE)

 • CE10 : Coneixement sobre les contribucions de la neurociència cognitiva a la comprensió de l'envelliment, tant normal com patològic, tenint en compte els canvis estructurals i funcionals produïts al cervell en l'edat avançada i les opcions d'intervenció en aquest camp.
 • CE11 : Habilitat per a seleccionar i aplicar tècniques d'intervenció per a retardar l'aparició del deteriorament cognitiu i prevenir la dependència en les persones majors.
 • CE2 : Dissenyar, avaluar i implementar programes d'intervenció per a aconseguir un envelliment actiu i saludable.
 • CE3 : Capacitat per a dissenyar estratègies de recerca que responguen a preguntes sobre envelliment actiu i salut.
 • CE5 : Conèixer i aplicar els fonaments teòrics i pràctics, els recursos rellevants, els mitjans d'avaluació i potenciació de les capacitats de les persones majors per a tenir un envelliment actiu i saludable.
 • CE6 : Identificar els factors biològics, psicològics i socials que afavoreixen un envelliment saludable.
 • CE7 : Capacitat de distingir els processos propis de l'envelliment i els patològics de les persones majors, en funció del coneixement adquirit sobre els processos de canvi evolutiu durant la vellesa.

 

Skills/Skills

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT2 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2016-17

No data

 

 

General

Code: 36103
Lecturer responsible:
FERRER CASCALES, ROSARIO ISABEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,92
Practical credits: 0,48
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: PSYCHOLOGY OF HEALTH
  Area: PERSONALITY, EVALUATION AND PSYCHOLOGICAL TREATMENT
  Theoretical credits: 1,28
  Practical credits: 0,32
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: PSYCHOLOGY OF HEALTH
  Area: BASIC PSCHOLOGY
  Theoretical credits: 0,64
  Practical credits: 0,16

Study programmes where this course is taught