Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2016-17

El abordaje del envejecimiento y los recursos generados para procurar la salud y el bienestar precisa de profesionales competentes en la gestión de centros con el objetivo de promocionar y dar sustento a un envejecimiento activo y saludable. Debemos contemplar las infraestructuras socio-sanitaria presentes en diferentes contextos a nivel internacional, nacional, regional y local en el marco de la formación avanzada.
Esta asignatura aporta el conocimiento de los diferentes modelos de organización/gestión/administración de centros de atención al envejecimiento y de tipo socio-sanitario a nivel mundial y de los recursos humanos de los centros de atención al envejecimiento.
Al igual que el resto de asignaturas de este máster aporta herramientas de evaluación para la toma de decisiones y resolución de problemas. Aborda la gestión estratégica basada en la contextualización social de la vejez y la reflexión acción.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2016-17

General Competences (CG)

 • CG6 : Capacitat per a proposar, dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes interessants de recerca, en l'àmbit de l'envelliment actiu i saludable.

 

Specific Competences (CE)

 • CE14 : Coneixement sobre els diversos serveis assistencials per a persones majors en el medi on habiten i en funció del seu estat de salut.
 • CE18 : Conèixer els fonaments de la gestió i administració estratègica i operativa per a promoure un envelliment actiu i saludable.
 • CE19 : Saber definir, dissenyar i implementar polítiques de qualitat i indicadors de qualitat relacionats amb l'envelliment.
 • CE20 : Contribuir a la gestió i avaluació de serveis sanitaris orientats a les persones majors.

 

Skills/Skills

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT2 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2016-17

No data

 

 

General

Code: 36101
Lecturer responsible:
GABALDON BRAVO, EVA MARIA
Credits ECTS: 3,00
Theoretical credits: 1,00
Practical credits: 0,20
Distance-base hours: 1,80

Departments involved

 • Dept: NURSING
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 1
  Practical credits: 0,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught