Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2024-25

Esta asignatura nos va a permitir aplicar la investigación al estudio de las emergencias.
Mostrar el manejo de las fuentes de información y las bases de datos para justificación del tema elegido.Demostrar la capacidad adquirida en la lectura crítica de artículos de investigación, desarrollando un estado de la cuestión del problema a investigar. Aplicar la metodología de la investigación en la elaboración de un proyecto de investigción.

El alumnado mostrará su capacidad de comunicar resultados de investigacón ante un tribunal de evaluación creado y propuesto para tal finalidad, según la normativa de la Universidad de Alicante

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2024-25

Competències generals del títol (CG)

 • CG15 : Fomentar la lectura crítica d'articles de recerca.
 • CG16 : Manejar les fonts d'informació i els sistemes informacionals de recerca sanitària.
 • CG7 : Desenvolupar el mètode científic per a ser capaç de fer projectes de recerca R+D+I en emergències.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Fomentar estudis d'investigació en emergències.
 • CE18 : Aprendre metodologia de la recerca aplicada a les emergències.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT10 : Tenir compromís ètic.
 • CT2 : Adquirir capacitat de treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3 : Adquirir capacitat de lideratge.
 • CT4 : Adquirir habilitats en comunicació.
 • CT5 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT6 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.
 • CT8 : Tener motivació per la qualitat.
 • CT9 : Tenir raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2024-25

- Integrar los conceptos fundamentales de metodología de la investigación en la elaboración del proyecto.
- Realizar una fundamentación del Proyecto de investigación consultando las principales fuentes de información.
- Diseñar el estudio con metodología cuantitativa o cualitativa.
- Definir el tipo de variables a estudio.
- Identificar las consideraciones éticas precisas para llevar a cabo el proyecto.
- Planificar las distintas fases del proyecto diseñando un cronograma.
- Emplear instrumentos validados en la recogida de datos.
- Defender el proyecto de investigación y su potencial.

 

 

 

Dades generals

Codi: 35912
Professor/a responsable:
PERPIÑA GALVAÑ, JUANA
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix