Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRINCIPIS GENERALS EN LES MISSIONS AMB HELICÒPTER DE SERVEIS D'EMERGÈNCIES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Las misiones HEMS, cuyo acrónimo del inglés es Helicopter Emergency Medical Service, y que quiere decir Helicópteros de los Servicios de Emergencias Médicas, vienie  caracterizadas por la asistencia, atención, evacuación y transporte de pacientes, que se encuentran en lugares remotos, en situación de emergencia y urgencia médica, con las particularidades del medio aéreo. Por ello es importante entrenarse por un lado en habilidades no técnicas dentro del medio, para aumentar la seguridad clínica del paciente y del personal implicado, el trabajo en equipo, el liderazgo, las comunicaciones,... y por el otro conocer las características que definirán la atención del paciente crítico en este medio.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Coneixement avançat de l'organització dels sistemes d'emergències hospitalari i prehospitalari, amb capacitat per a desenvolupar les actituds necessàries per a exercir i liderar les funcions de l'equip sanitari.
 • CG12 : Ús d'estratègies i habilitats per a fer procediments terapèutics invasius.
 • CG14 : Coordinació dels coneixements necessaris en el procés patològic amb les cures específiques.
 • CG2 : Identificació de les diferències entre els diversos processos assistencials en l'emergència.
 • CG4 : Adquisició de coneixements i habilitats per al diagnòstic, tractament i suport vital avançat de les principals emergències i urgències mèdiques en adults i pediatria.
 • CG5 : Direcció, prestació i avaluació de les cures integrals en l'emergència.
 • CG6 : Actitud en el treball, amb una cultura en seguretat clínica que integre la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'adaptació a qualsevol context o escenari.
 • CT10 : Compromís ètic.
 • CT2 : Treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT4 : Habilitats en comunicació.
 • CT5 : Capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT6 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT7 : Capacitat de prioritzar.
 • CT8 : Motivació per la qualitat.
 • CT9 : Raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Conocer de la organización y funcionamiento de una base HEMS, así como los perfiles de los profesionales de las misiones. 


Conocer los Riesgos Laborales en el entorno Hems, y la aplicación de las las medidas de seguridad y autoprotección pertinentes tanto para el profesional sanitario como para el paciente.


Conocer el trabajo en tierra y en vuelo durante la misión Hems en las diferentes patologías. 


Conocer los diferentes tipos de misión Hems (primario, secundario) así como las peculiaridades de cada uno.


Entrenar los diferentes escenarios posibles de emergencias médicas y aeronáuticas. 

Trabajar las habilidades no técnicas dentro de este medio

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 35910
Professor/a responsable:
GARCIA ARACIL, NOELIA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 0,48
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix