Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRINCIPIS GENERALS EN LES MISSIONS AMB HELICÒPTER DE SERVEIS D'EMERGÈNCIES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

 

La formación específica de  SAMU hasta la actualidad se fundamenta en el nuevo modelo de asistencia urgente extrahospitalaria de la Comunidad Valenciana, cuyos antecedentes normativos son el Decreto 122/1984, de 12 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Plan de Formación y Coordinación de Urgencias, en la Ley 14/1986 General de Sanidad, Plan Director del Sistema de Atención Sanitaria Urgente de la Comunidad Valenciana y otras normas de desarrollo posterior..

 

Desde la implantación de los primeros servicios CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) y SAMU hasta alcanzar su actual grado de desarrollo, ha sido necesario impulsar la reforma del modelo tradicional de los servicios de urgencias extrahospitalarias y realizar un importante esfuerzo organizativo, negociador y presupuestario que permitiese dotar a la población de una cobertura sanitaria a las urgencias vitales y emergencias, moderna, eficaz y coordinada. Alcanzando su actual grado de desarrollo en cuanto a los servicios CICU y SAMU.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir coneixement avançat de l'organització dels sistemes d'emergències hospitalari i prehospitalari, amb capacitat per a desenvolupar les actituds necessàries per a exercir i liderar les funcions de l'equip sanitari.
 • CG12 : Usar estratègies i habilitats per a fer procediments terapèutics invasius.
 • CG14 : Coordinar els coneixements necessaris en el procés patològic amb les cures específiques.
 • CG2 : Identificar les diferències entre els diversos processos assistencials en l'emergència.
 • CG4 : Adquirir coneixements i habilitats per al diagnòstic, tractament i suport vital avançat de les principals emergències i urgències mèdiques en adults i pediatria.
 • CG5 : Dirigir, prestar i avaluar les cures integrals en l'emergència.
 • CG6 : Emprar en el treball una cultura en seguretat clínica que integre la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'adaptació a qualsevol context o escenari.
 • CT10 : Tenir compromís ètic.
 • CT2 : Adquirir capacitat de treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT4 : Adquirir habilitats en comunicació.
 • CT5 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT6 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.
 • CT7 : Adquirir capacitat de prioritzar.
 • CT8 : Tener motivació per la qualitat.
 • CT9 : Tenir raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Conocer de la organización y funcionamiento de una base HEMS, así como los perfiles de los profesionales de las misiones. 
Conocer los Riesgos Laborales en el entorno Hems, y la aplicación de las las medidas de seguridad y autoprotección pertinentes tanto para el profesional sanitario como para el paciente.
Conocer el trabajo en tierra y en vuelo durante la misión Hems en las diferentes patologías. 
Conocer los diferentes tipos de misión Hems (primario, secundario) así como las peculiaridades de cada uno.

 

 

Dades generals

Codi: 35910
Professor/a responsable:
GARCIA ARACIL, NOELIA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 0,48
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix