Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2024-25

El personal sanitario ha de estar preparado para cualquer eventualidad que se pueda presentar dentro de las emergencias. En cualquier momento de forma brusca e inesperada se pueden presentar situaciones dramáticas como pandemias, epidemias, accidentes aéreos, accidentes de tráfico, ferroviarios,... en donde el número de víctimas es elevado. Ello provoca la necesidad del entrenamiento continuo del personal sanitario para poder disponer de procedimientos y habilidades necesarios para poder hacer frente a gran parte de estas eventualidades, mediante el aprendizaje de herramientas y recursos a emplear por el alumno en situaciones de catástrofes e incidentes de múltiples víctimas, trabajar la toma de decisión en el triaje de pacientes, la adquisición de habilidades para la zonificación, norias de evacuación de heridos, creación del Puesto de Médico Avanzado, dominio de la logística y comunicaciones, uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos, conocimientos de riesgos previsibles,...

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2024-25

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir coneixement avançat de l'organització dels sistemes d'emergències hospitalari i prehospitalari, amb capacitat per a desenvolupar les actituds necessàries per a exercir i liderar les funcions de l'equip sanitari.
 • CG12 : Usar estratègies i habilitats per a fer procediments terapèutics invasius.
 • CG14 : Coordinar els coneixements necessaris en el procés patològic amb les cures específiques.
 • CG2 : Identificar les diferències entre els diversos processos assistencials en l'emergència.
 • CG3 : Adquirir habilitats en comunicació per a la relació d'ajuda en l'emergència i la intervenció en crisi davant la catàstrofe.
 • CG4 : Adquirir coneixements i habilitats per al diagnòstic, tractament i suport vital avançat de les principals emergències i urgències mèdiques en adults i pediatria.
 • CG5 : Dirigir, prestar i avaluar les cures integrals en l'emergència.
 • CG6 : Emprar en el treball una cultura en seguretat clínica que integre la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir coneixement actualitzat de pràctiques clíniques, protocols estandarditzats internacionalment i vies clíniques sobre els processos patològics més freqüents en emergències.
 • CE13 : Identificar riscos reals i potencials durant l'assistència sanitària en zones de difícil accés o catàstrofes.
 • CE14 : Adquirir capacitat per a prendre decisions en el triatge de pacients en catàstrofes i accidents de múltiples víctimes.
 • CE20 : Integrar els coneixements i les habilitats de suport vital en situacions de rescat.
 • CE4 : Emprar una cultura en seguretat clínica en l'assistència sanitària, aplicant-hi la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.
 • CE5 : Conèixer els principis en l'ètica davant l'assistència integral en l'emergència.
 • CE7 : Saber dur a terme la comunicació de males notícies i el suport emocional davant la mort d'un ésser estimat.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'adaptació a qualsevol context o escenari.
 • CT10 : Tenir compromís ètic.
 • CT2 : Adquirir capacitat de treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3 : Adquirir capacitat de lideratge.
 • CT4 : Adquirir habilitats en comunicació.
 • CT5 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT6 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.
 • CT7 : Adquirir capacitat de prioritzar.
 • CT8 : Tener motivació per la qualitat.
 • CT9 : Tenir raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2024-25

 

 

1. Conocer los principios generales de actuación ante un AMV o catástrofe. Planes de emergencias.
2. Conocer la respuesta del SEM ante una catástrofe. Gestión de crisis.
3. Adquirir conocimientos acerca de los distintos modelos de actuación ante un AMV o catástrofe.
4. Aprender a realizar un triaje extrahospitalario de calidad que mejore la supervivencia del mayor número de víctimas.
5. Aprender a manejar el triage intrahospitalario y a reorganizar y coordinar los distintos servicios implicados en la asistencia.
6. Conocer las funciones del equipo sanitario ante un AMV o catástrofe.
7. Aprender a realizar el despliegue del puesto médico avanzado con toda la logística que lleva consigo.
8. Disponer la zonificación y distintas norias de evacuación de las víctimas.
9. Conceptualizar y llevar a cabo la trazabilidad de los pacientes asistidos en AMV y catástrofes.
10. Conocer los dispositivos de protección ante un accidente NBQ y adquirir habilidades para asistir a pacientes.
11. Tener conocimiento acerca de las diferentes modalidades de cooperación internacional ante una catástrofe de gran magnitud.

 

 

Dades generals

Codi: 35909
Professor/a responsable:
GARCIA ARACIL, NOELIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix