Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CATÀSTROFES I INCIDENTS DE MÚLTIPLES VÍCTIMES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Aprendizaje de herramientas y recursos a emplear por el alumno en situaciones de catástrofes e incidentes de múltiples víctimas. Capacidad para la toma de decisión en el triaje de pacientes en catástrofes y accidentes de múltiples víctimas. Adquisición de habilidades para la zonificación, norias de evacuación de heridos, creación del Puesto de Médico Avanzado, dominio de la logística y comunicaciones. Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos. Conocimiento actualizado de prácticas clínicas, protocolos estandarizados internacionalmente y vías clínicas sobre los procesos patológicos más frecuentes en emergencias. Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los cuidados específicos. Identificación de riesgos reales y potenciales durante la asistencia sanitaria en zonas de difícil acceso o catástrofes. Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la valoración, identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. Comunicación efectiva y empática con las víctimas de AMV y catástrofes naturales o artificiales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir coneixement avançat de l'organització dels sistemes d'emergències hospitalari i prehospitalari, amb capacitat per a desenvolupar les actituds necessàries per a exercir i liderar les funcions de l'equip sanitari.
 • CG12 : Usar estratègies i habilitats per a fer procediments terapèutics invasius.
 • CG14 : Coordinar els coneixements necessaris en el procés patològic amb les cures específiques.
 • CG2 : Identificar les diferències entre els diversos processos assistencials en l'emergència.
 • CG3 : Adquirir habilitats en comunicació per a la relació d'ajuda en l'emergència i la intervenció en crisi davant la catàstrofe.
 • CG4 : Adquirir coneixements i habilitats per al diagnòstic, tractament i suport vital avançat de les principals emergències i urgències mèdiques en adults i pediatria.
 • CG5 : Dirigir, prestar i avaluar les cures integrals en l'emergència.
 • CG6 : Emprar en el treball una cultura en seguretat clínica que integre la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir coneixement actualitzat de pràctiques clíniques, protocols estandarditzats internacionalment i vies clíniques sobre els processos patològics més freqüents en emergències.
 • CE13 : Identificar riscos reals i potencials durant l'assistència sanitària en zones de difícil accés o catàstrofes.
 • CE14 : Adquirir capacitat per a prendre decisions en el triatge de pacients en catàstrofes i accidents de múltiples víctimes.
 • CE20 : Integrar els coneixements i les habilitats de suport vital en situacions de rescat.
 • CE4 : Emprar una cultura en seguretat clínica en l'assistència sanitària, aplicant-hi la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.
 • CE5 : Conèixer els principis en l'ètica davant l'assistència integral en l'emergència.
 • CE7 : Saber dur a terme la comunicació de males notícies i el suport emocional davant la mort d'un ésser estimat.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'adaptació a qualsevol context o escenari.
 • CT10 : Tenir compromís ètic.
 • CT2 : Adquirir capacitat de treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3 : Adquirir capacitat de lideratge.
 • CT4 : Adquirir habilitats en comunicació.
 • CT5 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT6 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.
 • CT7 : Adquirir capacitat de prioritzar.
 • CT8 : Tener motivació per la qualitat.
 • CT9 : Tenir raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

 

 

1. Conocer los principios generales de actuación ante un AMV o catástrofe. Planes de emergencias.
2. Conocer la respuesta del SEM ante una catástrofe. Gestión de crisis.
3. Adquirir conocimientos acerca de los distintos modelos de actuación ante un AMV o catástrofe.
4. Aprender a realizar un triaje extrahospitalario de calidad que mejore la supervivencia del mayor número de víctimas.
5. Aprender a manejar el triage intrahospitalario y a reorganizar y coordinar los distintos servicios implicados en la asistencia.
6. Conocer las funciones del equipo sanitario ante un AMV o catástrofe.
7. Aprender a realizar el despliegue del puesto médico avanzado con toda la logística que lleva consigo.
8. Disponer la zonificación y distintas norias de evacuación de las víctimas.
9. Conceptualizar y llevar a cabo la trazabilidad de los pacientes asistidos en AMV y catástrofes.
10. Conocer los dispositivos de protección ante un accidente NBQ y adquirir habilidades para asistir a pacientes.
11. Tener conocimiento acerca de las diferentes modalidades de cooperación internacional ante una catástrofe de gran magnitud.

 

 

Dades generals

Codi: 35909
Professor/a responsable:
CASTEJON DE LA ENCINA, MARIA ELENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix