Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2024-25

La formación específica de los profesionales de urgencias y emergencias se fundamenta en el modelo de asistencia urgente extrahospitalaria de la Comunidad Valenciana, cuyos antecedentes normativos son el Decreto 122/1984, de 12 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Plan de Formación y Coordinación de Urgencias, en la Ley 14/1986 General de Sanidad, Plan Director del Sistema de Atención Sanitaria Urgente de la Comunidad Valenciana y otras normas de desarrollo posterior.

Desde la implantación de los primeros Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y Servicios de atención Médica Urgente, (SAMU) ha sido necesario reformar el modelo tradicional de los servicios de urgencias extrahospitalarias con el consecuente esfuerzo organizativo, negociador y presupuestario que supone, para dotar a la población de una cobertura sanitaria a las urgencias vitales y emergencias, moderna, eficaz y coordinada.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2024-25

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Adquirir habilitat per a donar suport emocional davant la mort d'un familiar.
 • CG3 : Adquirir habilitats en comunicació per a la relació d'ajuda en l'emergència i la intervenció en crisi davant la catàstrofe.

 

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Saber dur a terme la comunicació de males notícies i el suport emocional davant la mort d'un ésser estimat.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'adaptació a qualsevol context o escenari.
 • CT10 : Tenir compromís ètic.
 • CT2 : Adquirir capacitat de treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3 : Adquirir capacitat de lideratge.
 • CT4 : Adquirir habilitats en comunicació.
 • CT5 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT8 : Tener motivació per la qualitat.
 • CT9 : Tenir raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2024-25

- Conocer los fundamentos teóricos y las técnicas de la relación de ayuda, y su aplicación en situaciones de emergencias y catástrofes.

- Reflexionar sobre los métodos y estrategias de afrontamiento de situaciones de crisis de los equipos interdisciplinares de emergencias y catástrofes.

- Adquirir habilidades no técnicas para promover la relación de ayuda eficaz en situaciones críticas.

- Ayudar a afrontar situaciones difíciles como informar de malas noticias, el fallecimiento de una persona cercana, la decisión de donación de órganos, especialmente en accidentes con múltiples víctimas y catástrofes.

- Generar escenarios de simulación en base a la evidencia, donde desarrollar, aplicar y evaluar las habilidades no técnicas.

- Simular y evaluar los escenarios en base a las recomendaciones de la evidencia cientítica. 

- Mostrar una actitud de respeto, centrada en los otros, en el ámbito de la relación clínica y personal.

- Demostrar fluidez en el desarrollo de habilidades no técnicas 

- Promover una práctica reflexiva que promueva el auto-conocimiento

 

 

Dades generals

Codi: 35908
Professor/a responsable:
JULIA SANCHIS, ROCIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,76
Crèdits pràctics: 0,44
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,76
  Crèdits pràctics: 0,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix