Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2024-25

Este Máster pertenece al programa de postgrado del Departamento de Enfermería adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud y surge, además, como consecuencia de la armonización del sistema universitario español exigida por el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

Como experiencia piloto y, en base a la maduración del proyecto, se han organizado previamente, al amparo de la disposición adicional undécima del Real Decreto 1393/2007 que establece que "las universidades en uso de su autonomía podrán impartir otras enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos distintos a los expresados en el artículo 3.1 [grado, máster universitario y doctor]" y de la Normativa de la Universidad de Alicante sobre Títulos Propios de Postgrado y Especialización Cursos de Postgrado de Especialista en Enfermería de Emergencias y también se ha ofertado el Máster en Enfermería en Emergencias Extrahospitalarias y el Máster en Urgencias y Emergencias (títulos Propios de la Universidad de Alicante), todos dirigidos tanto a Licenciados y Graduados en Medicina como a Diplomados y Graduados en Enfermería.

La sociedad exige la especialización de los profesionales sanitarios tanto en la urgencia y en la emergencia como en los cuidados críticos. Este ámbito requiere una formación altamente específica. De hecho, las principales Sociedades Científicas Españolas y Europeas defienden la creación de la especialidad médica de “Urgenciólogo o Especialista en Urgencias y Emergencias” y la especialidad de enfermería en “Cuidados al paciente Crítico”.

El título de Máster Universitario propuesto pretende dar cobertura a una importante necesidad de especialización de los profesionales sanitarios que atienden a los ciudadanos en situaciones de Emergencias Sanitarias, Hospitalarias y Prehospitalarias. Posibilita, por otro lado, un acercamiento entre la teoría y la práctica e investigación sanitaria en diferentes contextos en los que la actuación del equipo sanitario transdisciplinar es necesaria para atención al paciente crítico.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2024-25

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir coneixement avançat de l'organització dels sistemes d'emergències hospitalari i prehospitalari, amb capacitat per a desenvolupar les actituds necessàries per a exercir i liderar les funcions de l'equip sanitari.
 • CG12 : Usar estratègies i habilitats per a fer procediments terapèutics invasius.
 • CG14 : Coordinar els coneixements necessaris en el procés patològic amb les cures específiques.
 • CG2 : Identificar les diferències entre els diversos processos assistencials en l'emergència.
 • CG3 : Adquirir habilitats en comunicació per a la relació d'ajuda en l'emergència i la intervenció en crisi davant la catàstrofe.
 • CG4 : Adquirir coneixements i habilitats per al diagnòstic, tractament i suport vital avançat de les principals emergències i urgències mèdiques en adults i pediatria.
 • CG5 : Dirigir, prestar i avaluar les cures integrals en l'emergència.
 • CG6 : Emprar en el treball una cultura en seguretat clínica que integre la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir coneixement actualitzat de pràctiques clíniques, protocols estandarditzats internacionalment i vies clíniques sobre els processos patològics més freqüents en emergències.
 • CE4 : Emprar una cultura en seguretat clínica en l'assistència sanitària, aplicant-hi la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.
 • CE5 : Conèixer els principis en l'ètica davant l'assistència integral en l'emergència.
 • CE9 : Adquirir coneixement i destresa dels algorismes internacionalment estandarditzats de l'American Heart Association i la European Resucitation Council per al suport vital bàsic i avançat del pacient en parada cardiorespiratòria.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'adaptació a qualsevol context o escenari.
 • CT10 : Tenir compromís ètic.
 • CT2 : Adquirir capacitat de treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3 : Adquirir capacitat de lideratge.
 • CT4 : Adquirir habilitats en comunicació.
 • CT5 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT6 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.
 • CT7 : Adquirir capacitat de prioritzar.
 • CT8 : Tener motivació per la qualitat.
 • CT9 : Tenir raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2024-25

- Adquirir conocimientos específicos en procesos patológicos críticos del paciente pediátrico.
- Adquirir conocimientos sobre transporte neonatal y pediátrico.
- Aprender procesos patológicos de emergencias del neonato y niño y cuidados específicos.
- Conocer los procesos de asistencia y priorizar cuidados ante los procesos patológicos obstétricos y el parto extrahospitalario.

 

 

Dades generals

Codi: 35906
Professor/a responsable:
NOREÑA PEÑA, ANA LUCIA
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 0,64
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 0,64
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix