Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2024-25

La asigantura se caracteriza por ser una asignatura obligada que se imparte en el primer semestre del curso. Tiene una carga global de 3 créditos ECTS distribuidos en 2.5 créditos teóricos y 0.5 créditos prácticos.

Se utiliza la modalidad de impartición semipresencial por lo que se contemplan 30 horas presenciales (clase teórica tradicional, clase teórica on-line y prácticas de laboratorio)  y 45 horas no presenciales (estudio autónomo del alumno).

El objetivo principal de la asignatura es instruir al alumno en la comprensión de los procesos que desencadenan los problemas de salud del paciente que sufre un politraumatismo, con la finalidad de identificarlos desde sus inicios y ser capaz de aplicar los tratamientos y cuidados adecuados y necesarios para prevenirlos o solucionarlos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2024-25

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir coneixement avançat de l'organització dels sistemes d'emergències hospitalari i prehospitalari, amb capacitat per a desenvolupar les actituds necessàries per a exercir i liderar les funcions de l'equip sanitari.
 • CG12 : Usar estratègies i habilitats per a fer procediments terapèutics invasius.
 • CG14 : Coordinar els coneixements necessaris en el procés patològic amb les cures específiques.
 • CG2 : Identificar les diferències entre els diversos processos assistencials en l'emergència.
 • CG3 : Adquirir habilitats en comunicació per a la relació d'ajuda en l'emergència i la intervenció en crisi davant la catàstrofe.
 • CG4 : Adquirir coneixements i habilitats per al diagnòstic, tractament i suport vital avançat de les principals emergències i urgències mèdiques en adults i pediatria.
 • CG5 : Dirigir, prestar i avaluar les cures integrals en l'emergència.
 • CG6 : Emprar en el treball una cultura en seguretat clínica que integre la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir coneixement actualitzat de pràctiques clíniques, protocols estandarditzats internacionalment i vies clíniques sobre els processos patològics més freqüents en emergències.
 • CE11 : Aplicar els mitjans diagnòstics, tractament i assistència al pacient crític.
 • CE4 : Emprar una cultura en seguretat clínica en l'assistència sanitària, aplicant-hi la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.
 • CE5 : Conèixer els principis en l'ètica davant l'assistència integral en l'emergència.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'adaptació a qualsevol context o escenari.
 • CT10 : Tenir compromís ètic.
 • CT2 : Adquirir capacitat de treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3 : Adquirir capacitat de lideratge.
 • CT5 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT6 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.
 • CT7 : Adquirir capacitat de prioritzar.
 • CT8 : Tener motivació per la qualitat.
 • CT9 : Tenir raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2024-25

- Adquirir conocimientos específicos en los procesos patológicos críticos que afectan al paciente con politraumatismo.

- Conocer el tratamiento necesario según el tipo de lesiones y el mecanismo lesional.

- Conocer las necesidades del paciente politraumatizado y los cuidados que precisa.

- Conocer los principios científicos que fundamentan las técnicas, procedimientos y recursos tecnológicos que se precisan en la atención al paciente politraumatizado.

- Adquirir la habilidad para valorar situaciones clínicas simuladas y actuar según un orden de prioridad en la resolución del caso.

- Aprender a estabilizar al paciente politraumatizado inestable.

- Conocer y activar el código politrauma.

- Adquirir destrezas para realizar procedimientos invasivos en el paciente crítico.

- Conocer la educación y apoyo que precisan tanto el paciente como la familia en el proceso de la urgencia/emergencia.

- Conocer cómo establecer una relación terapéutica con el paciente y la familia detectando los problemas que se derivan de su proceso.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 35905
Professor/a responsable:
PERPIÑA GALVAÑ, JUANA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 0,48
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix