Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2024-25

Hoy en día el manejo de un paciente en situación vital grave, no es suficiente un tratamiento farmacológico conservador. La investigación continua de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas, hace que el manejo de una emergencia sea cada vez un proceso más complejo para conseguir una mayor supervivencia con una mejor calidad de vida. El aprendizaje de estas técnicas terapéuticas y diagnósticas en casos prácticos, coger soltura manual para realizarlos mediante simuladores y prácticas de laboratorio.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2024-25

Competències generals del títol (CG)

 • CG11 : Fomentar la innovació dels mitjans tècnics en el medi prehospitalari i hospitalari.
 • CG12 : Usar estratègies i habilitats per a fer procediments terapèutics invasius.
 • CG4 : Adquirir coneixements i habilitats per al diagnòstic, tractament i suport vital avançat de les principals emergències i urgències mèdiques en adults i pediatria.
 • CG5 : Dirigir, prestar i avaluar les cures integrals en l'emergència.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Emprar una cultura en seguretat clínica en l'assistència sanitària, aplicant-hi la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.
 • CE8 : Dominar l'ús de tecnologia avançada per al diagnòstic de processos crítics.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'adaptació a qualsevol context o escenari.
 • CT2 : Adquirir capacitat de treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3 : Adquirir capacitat de lideratge.
 • CT5 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT7 : Adquirir capacitat de prioritzar.
 • CT8 : Tener motivació per la qualitat.
 • CT9 : Tenir raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2024-25

1- Conocer el aparataje técnico destinado a pruebas diagnósticas.
2- Aprender a valorar los hallazgos y a priorizar según los datos obtenidos en las pruebas diagnósticas.
3- Reconocimiento del ritmo básico y de las alteraciones más comunes en el ECG de 12 derivaciones y actuación.
4- Saber el mantenimiento del aparataje y la detección de mal funcionamiento o incidencia.
5- Aprender a emplear una u otra técnica diagnóstica en función del proceso patológico y del ámbito: hospitalario o prehospitalario.
6- Adquirir conocimientos y destrezas para realizar procedimientos terapéuticos invasivos y no invasivos.
7- Conocer las indicaciones de los procedimientos terapéuticos invasivos- -
8- conocer indicaciones y manejo de la Ventilación mecánica no invasiva
9 -conocer indicaciones y manejo de la Ventilación mecánica invasiva

 

 

Dades generals

Codi: 35903
Professor/a responsable:
MORALES LOPEZ, BEATRIZ
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 0,48
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix