Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES, CIRCULATÒRIES, NERVIOSES I ALTRES EMERGÈNCIES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La emergencia médica es un mundo dinámico, en el que las investigaciones continuas y la entrada en el mercado de nuevos fármacos y métodos terapéuticos hace una necesidad el estar actualizado para mantener una asistencia adecuada. El aprendizaje de las prácticas clínicas actuales, de los protocolos y las nuevas indicaciones más adaptadas a cada tipo de paciente, reconocer los efectos secundarios y complicaciones que pueden presentar en cada momento, para tenerlas en cuenta ante paciente real.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Coneixement avançat de l'organització dels sistemes d'emergències hospitalari i prehospitalari, amb capacitat per a desenvolupar les actituds necessàries per a exercir i liderar les funcions de l'equip sanitari.
 • CG12 : Ús d'estratègies i habilitats per a fer procediments terapèutics invasius.
 • CG2 : Identificació de les diferències entre els diversos processos assistencials en l'emergència.
 • CG3 : Adquisició d'habilitats en comunicació per a la relació d'ajuda en l'emergència i la intervenció en crisi davant la catàstrofe.
 • CG4 : Adquisició de coneixements i habilitats per al diagnòstic, tractament i suport vital avançat de les principals emergències i urgències mèdiques en adults i pediatria.
 • CG5 : Direcció, prestació i avaluació de les cures integrals en l'emergència.
 • CG6 : Actitud en el treball, amb una cultura en seguretat clínica que integre la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Coneixement actualitzat de pràctiques clíniques, protocols estandarditzats internacionalment i vies clíniques sobre els processos patològics més freqüents en emergències.
 • CE11 : Aplicació dels mitjans diagnòstics, tractament i assistència al pacient crític.
 • CE4 : Ús d'una cultura en seguretat clínica en l'assistència sanitària, aplicant-hi la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.
 • CE5 : Coneixement dels principis en l'ètica davant l'assistència integral en l'emergència.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'adaptació a qualsevol context o escenari.
 • CT10 : Compromís ètic.
 • CT2 : Treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3 : Lideratge.
 • CT4 : Habilitats en comunicació.
 • CT5 : Capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT6 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT7 : Capacitat de prioritzar.
 • CT8 : Motivació per la qualitat.
 • CT9 : Raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

1- Adquirir conocimientos específicos en procesos patológicos críticos por aparatos
2- Conocer los medios diagnósticos y terapéuticos de los principales procesos patológicos en la emergencia.
3- Saber priorizar la asistencia al paciente crítico.
4- Conocer los protocolos actualizados sobre las principales patologías respiratorias, neurológicas graves y otras patologías.
5 - Aprender indicaciones y manejo de soporte ventilatorio invasivo y no invasivo
6- Adquirir habilidades para la asistencia al paciente crítico respiratorio, neurológico y otras patologías.
7- Conocer los principales fármacos empleados en la emergencia: indicaciones, administración, dosis, efectos secundarios.

 

 

Dades generals

Codi: 35902
Professor/a responsable:
MORALES LOPEZ, BEATRIZ
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 0,64
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 0,64
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix