Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2024-25

El profesional sanitario en general, y los del campo de las emergencias y catástrofes en particular, para la toma de decisiones en su practica diaria requieren usar el sentido común, considerar la opinón de compañeros y compañeras y también considerar las mejores evidencias científicas. La asignatura permite capacitar al alumnado localizar, valorar e interpretar las evidencias científicas disponibles sobre un tema en cuestión. Así mismo capacita para colaborar en trabajos de investigación o emprenderlos con la finalidad de encontrar respuestas a problemas clínicos. Por último, la asignatura capacita al alumnado para el diseño del apartado de métodos de su proyecto fin de master.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2024-25

Competències generals del títol (CG)

 • CG15 : Fomentar la lectura crítica d'articles de recerca.
 • CG16 : Manejar les fonts d'informació i els sistemes informacionals de recerca sanitària.
 • CG7 : Desenvolupar el mètode científic per a ser capaç de fer projectes de recerca R+D+I en emergències.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Fomentar estudis d'investigació en emergències.
 • CE18 : Aprendre metodologia de la recerca aplicada a les emergències.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT10 : Tenir compromís ètic.
 • CT2 : Adquirir capacitat de treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3 : Adquirir capacitat de lideratge.
 • CT5 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT6 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.
 • CT8 : Tener motivació per la qualitat.
 • CT9 : Tenir raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2024-25

 • Comprender el proceso de investigación.
 • Identificar preguntas de investigación de relevancia para el ámbito de las emergencias sanitarias.
 • Conocer el proceso de elaboración de un proyecto de investigación, así como de los apartados de un artículo científico.
 • Realizar una búsqueda bibliográfica en el ámbito de estudio.
 • Valorar críticamente los principales diseños de investigación, así como sus características, ventajas y limitaciones.
 • Comprender los elementos del diseño cualitativo.
 • Conocer las diferentes estrategias en la recogida de datos y los criterios de calidad de los instrumentos de medida.
 • Identificar las diferentes forma de la comunicación científica y la difusión de la investigación.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 35901
Professor/a responsable:
CABAÑERO MARTINEZ, MARIA JOSEFA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix