Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2024-25

La formació específica de SAMU (Servici d'Assistència Mèdica Urgent) fins a l'actualitat es fonamenta en el nou model d'assistència urgent *extrahospitalaria de la Comunitat Valenciana, els antecedents normatius de la qual són el Decret 122/1984, de 12 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel que s'aprova el Pla de Formació i Coordinació d'Urgències i en la Llei 14/1986 General de Sanitat, Pla Director del Sistema d'Atenció Sanitària Urgent de la Comunitat Valenciana, aixina com en atres normes de desenroll posterior.

Des de l'implantació dels primers servicis *CICU (Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències) i SAMU fins a alcançar el seu actual grau de desenroll, ha segut necessari impulsar la reforma del model tradicional dels servicis d'urgències *extrahospitalarias i realisar un important esforç organisatiu, negociador i presupostari que permetera dotar a la població d'una cobertura sanitària, moderna, eficaç i coordinada que ha alcançat el seu actual grau de desenroll sobre els servicis *CICU i SAMU.

L'organisació i desenroll de la cooperació i ajuda humanitària en les emergències i les #catàstrofe tant nacionals com a internacionals és actualment una necessitat social que permet el respal en les situacions de desastres i que per alguna raó el context a on es desenrolla no pot cobrir i protegir a la comunitat. És una part important de la nostra assignatura.

*Especificamente en esta assignatura l'alumnat deprén a *contextualizar els servicis nacionals i internacionals i saber com és la seua organisació i recursos, *asi com, la metodologia de treball dels equips d'alt rendiment en les emergències i la seua relació en els servicis d'urgències. Especialment es desenrollaren casos sobre qüestions ètiques, liderage, calitat, comunicació etc..... Es *expondran situacions especifiques relaciones en l'equip Espanyol de Cooperació Internacional per a la seua *analisis i discussió.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2024-25

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir coneixement avançat de l'organització dels sistemes d'emergències hospitalari i prehospitalari, amb capacitat per a desenvolupar les actituds necessàries per a exercir i liderar les funcions de l'equip sanitari.
 • CG6 : Emprar en el treball una cultura en seguretat clínica que integre la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.
 • CG8 : Adquirir capacitat de gestió en els diversos nivells i lideratge: equip, unitats i serveis.
 • CG9 : Aplicar la legislació vigent en l'assistència sanitària tant prehospitalària com hospitalària.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Usar estratègies i habilitats per a identificar la fisiopatologia en el transport que afecta els pacients assistits, valorant el mitjà de transport i els seus efectes.
 • CE19 : Adquirir capacitat per a la gestió de serveis d'emergències hospitalaris i prehospitalaris.
 • CE2 : Aplicar i fomentar els mètodes de prevenció de riscos laborals en l'àmbit exterior als serveis hospitalaris.
 • CE3 : Identificar, integrar i col·laborar per al funcionament correcte de les centrals de coordinació d'urgències.
 • CE4 : Emprar una cultura en seguretat clínica en l'assistència sanitària, aplicant-hi la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.
 • CE5 : Conèixer els principis en l'ètica davant l'assistència integral en l'emergència.
 • CE6 : Projectar els plans de qualitat en els processos assistencials en l'emergència.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT10 : Tenir compromís ètic.
 • CT2 : Adquirir capacitat de treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3 : Adquirir capacitat de lideratge.
 • CT4 : Adquirir habilitats en comunicació.
 • CT5 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT6 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.
 • CT7 : Adquirir capacitat de prioritzar.
 • CT8 : Tener motivació per la qualitat.
 • CT9 : Tenir raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2024-25

-Conéixer i analisar a través de la ferramenta *DAFO l'organisació sanitària en l'entorn de les emergències hospitalàries i *prehospitalarias Nacionals i Internacionals.

- Generar un debat a partir dels testimonis d'experts implicats en distints aspectes de les emergències: Testimoni d'un participant en #Catàstrofe, Testimoni d'un/una de Militar d'UME, Testimoni d'un/una @Cooperante Internacional, Testimoni d'experiències ètiques, etc, Testimoni d'un/una de pacient o familiar

-Conéixer i comprendre l'organisació de la *asitencia sanitària des de la central de coordinació. Visitar i reconéixer el *CICU (Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències). Valorar i assignar recursos en cada emergència.

- Profundisar en el procés de *humanización i l'ètica en les Urgències i Emergències. Resoldre i simular casos que nos permeten prendre consciència sobre: la presa de decisions, liderage i treball en equip, Conflicte d'opinions, Dignitat davant el final de la vida, Situacions de *triaje.

- Iniciar la comunicació de l'equip de salut davant la gestió en la donació de *organos. Que fer en primer lloc

- Conéixer els aspectes bàsics de la cooperació i l'ajuda humanitària en les emergències en contexts nacionals i internacionals. Reconéixer els *ODS (objectius del desenroll sostenible) i els aspectes travessers en emergències i #catàstrofe (genere, diversitat funcional,vells, infància)

- Conéixer i implementar l'història clínica. Transferència en atres unitats assistencials. Seguritat del pacient

- Conéixer i implementar les habilitats no *tecnicas en les emergències *CRM (Crisis *Resource *Management): presa de decisions, comunicació, rols, treball en equip.

 

 

Dades generals

Codi: 35900
Professor/a responsable:
GUTIERREZ GARCIA, ANA ISABEL
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,28
Crèdits pràctics: 0,32
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,28
  Crèdits pràctics: 0,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix