Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
L'INFORME CRIMINOLÒGIC EN L'ÀMBIT PENITENCIARI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura "el informe criminológico en el ámbito penitenciario" ofrece desde una perspectiva multiplinar, conocimientos de carácter avanzado para elaborar informes criminológicos en el ámbito penitenciario. El alumnado a lo largo de esta asignatura adquirirá todas las competencias necesarias sobre las aplicaciones prácticas que tiene la realización de informes criminológicos, para asesorar a Jueces y órganos competentes sobre conocimientos criminológicos. Asimismo, esta asignatura capacita a los estudiantes para realizar informes teniendo en cuenta las referencias normativas y el papel del criminólogo en diferentes contextos y poblaciones vulnerables del sistema penitenciario. 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge apropiat a l'àmbit de la criminologia.
 • CG3 : Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant-ne els fonaments i reflexionant sobre les implicacions socials, ètiques i jurídiques que tenen en l'àmbit de la criminologia.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.
 • CG5 : Capacitat de treball en equip: integrar-se i col·laborar activament en la consecució d'objectius comuns amb altres persones, àrees o organitzacions, en contextos diversos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Habilitat per a aplicar els coneixements avançats adquirits a la resolució de problemes en l'àmbit de la criminologia.
 • CE21 : Capacitat per a aplicar coneixements especialitzats, d'aspectes de l'àmbit penitenciari amb rellevància, per a la investigació criminològica.
 • CE7 : Capacitat per a elaborar correctament un informe criminològic penitenciari especialitzat, per a presentar-lo als òrgans penitenciaris o el jutge de vigilància penitenciària.
 • CE8 : Capacitat per a comprendre els diversos llenguatges professionals usats en un informe pericial especialitzat.
 • CE9 : Capacitat per a elaborar, comprendre i interpretar críticament el contingut d'un informe pericial i defensar-lo en els tribunals.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer las variables que intervienen en los procesos clasificatorios (en particular, las referidas a la aplicación de los regímenes cerrado y abierto) y en la concesión de permisos ordinarios de salida, beneficios penitenciarios y libertad condicional para cuya medición posee relevancia el informe criminológico.

 

Manejar las tablas de predicción de riesgo y aquellos factores que coadyuvan a la prognosis criminal.

 

Conocer los fundamentos técnicos y principales herramientas de evaluación para elaborar informes criminológicos en el ámbito penitenciario.

 

Ser capaz de redactar y defender informes criminológicos con suficiente claridad, precisión y rigor científico.

 

Ser capaz de asesorar a Jueces y Tribunales en la toma de decisiones en el ámbito penitenciario.

 

Valorar la actividad delictiva de los internos para participar en su clasificación y la programación de su tratamiento penitenciario.

 

Asesorar a las instituciones penitenciarias en la toma de decisiones criminológicas.

 

Colaborar en la ejecución de los métodos de tratamiento de carácter criminológico que se apliquen en la institución penitenciaria.

 

 

Dades generals

Codi: 43313
Professor/a responsable:
SANCHEZ SAN SEGUNDO, MIRIAM
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0,22
  Crèdits pràctics: 0,37
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0,22
  Crèdits pràctics: 0,37
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 0,26

Estudis en què s'imparteix